سایت دنیای نمونه سوالات استخدامی
انواع آموزشهای مورد نیاز

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

قابل توجه خریداران گرامی ( نحوه پشتیبانی محصولات سایت دنیای نمونه سوالات استخدامی)


این سایت بنا به تقاضای زیاد شما کاربران عزیز جهت تهیه نمونه سوالات سالهای گذشته ارگانی که می خواهید در آزمون آن شرکت کنید و یا در آن آزمون دارید جهت کمک به تضمین قبولی شما در آن ارگان مربوطه  ایجاد شده است لذا  این سایت  صرفا نقش معرف سوالات  و گروه نویسندگان معتبر  را دارد و لذا برای پیگیری سفارشات خود و خریدهای ناموفق خود و حتی سوال در مورد محتوای فایل خریداری شده در صورتی که پس از  کلیک بر روی قسمت دانلود  به سایت میهن همکار منتقل شدید و اقدام به خرید نمودید ،باید از طریق  اطلاعات تماس ذیل  جهت پیگیری خرید و برقراری  ارتباط با پشتیبانی سایت اقدام نمایید :

– تلفن ثابت : ۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)

موبایل :         09358517971

– آدرس ایمیل: info@mihanhamkar.com

تیکت های من

خریدهای من

تماس با ما


ولی اگر پس از کلیک روی محصول به سایت استخدام برتر منتقل شدید و از سایت استخدام برتر خرید نمودید از طریق اطلاعات تماس با ما (شماره پیامک - اینستاگرام و ایمیل ) سایت استخدام برتر اقدام نمایید.


دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی انگلیسی(سری نهم)

82.  I asked ……….. to use ………… pen.

(1hers – her           2) her – her           3) her – hers            4) hers – hers

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

83. The  opposite  of push is ……………… .

(1 pass              2) pull              3) try              4) bring

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

84.  He was born in a city …………… is not very big.

(1who                2) which               3) whose           4) whom

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

85. A : "How  was  the film?" B:"It was …………….. interesting.

(1quite           2) quiet                 3) good               4) bad

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

86.  If You  haven’t got  enough  money to pay the doctor, what ……………?

(1 you will do           2) you do          3) will you do             4) did you do

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

87.I  didn’t know  you  lived ……………. A  long  way  from  city center.

(1  so                     2) too             3) much             4) such

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

88.My  father  reads …………….. .

(1 TV             2) magazine                3) sport              4) shop

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

. …………89   maxima is a very nice car, it is extremely expensive to run.

(1while           2) since                 3) when              4) If

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

90. I haven’t got ……….. .

1) no money          2) money          3) any money          4) some money .

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی انگلیسی(سری هشتم)

71. It is a fast-growing  plant without  leaves or  green  coloring  matter. It is a ……….

1)flower              2) mushroom                 3) plant               4) coconut

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

72. Birds sometimes …………… during their migration.

1) rest                          2) fly                          3) hope                4) turn off

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

73. He  was  studying when I left home. When I returned he was ………….. studying.

1) ever                  2) repeat                   3) still                4) again

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

74. My  sister  usually says: "it is not  my …………….. to clean your room."

1) sense                  2) duty                      3) title                 4) type

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

 

75.You can see …………. rising from snow when it melts.

1) smoke                        2) ice                   3) steam               4) lid

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

76. He told me: “Please give my teacher a …………. to say that I am sick and I will be

absent tomorrow.”

1)Language         2) sentence             3) message              4) guidance

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

77. Ahmad  has  listened to the  music ………….. morning.

(1 for                   2) at                   3) since                  4) by

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

78. After has we had dinner, my sister ………….. the dishes.

(1washed                   2) found                 3) brushed                 4) watered

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

79. I couldn’t find  any  money on my pocket. I had ……………. my wallet.

(1found                   2) made                 3) lost                 4) opened

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

80.  Unfortunately  we don’t have  enough ……………. to  solve the problem.

 (1 water                   2) science                3) knowledge            4) point

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

81. Try to drink a  glass of  orange ………….. each day.

 (1Water                 2) fruit                     3) juice                 4) glass

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی انگلیسی(سری هفتم)

61. Many  parents  feel  a sense of ……………… when  their  children  leave  home .

1 )loss                           2) effect               3) struggle                      4) competition

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

62. I asked Donald  to play  with  me, but  he …………………. .

1 )upset                          2) refused                      3) replied             4) destroyed

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

63.  I …………….. you  for  helping  the  poor  so  much .

1 )raise                      2) admire                    3) realize                      4) encourage

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

64. He  has  a  pretty  garden. "Pretty" means:

 (1 good                   2) fun                          3) beautiful                          4) early

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

65. He  paid  me 10,000 Rials  for  that  book. "Paid" means:

 (1 got                               2) grew                    3) gave                      4) forget

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

66. Why did you come to school late?

 (1 have  to                    2) had  to                          3) must                4) could

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

 

. The  police  are  still  trying  to  solve  the ………………. Of  his  death.67

1)reason                     2) record                         3) scene                      4) mystery

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

68. If you don’t hurry up, you will …………… work late.

1)go up             2) get up               3) get to              4) take to

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

69 . How …………… is it from school to your house?

1)long               2) much                  3) far              4) many

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

70. you must ………….. milk before using it.

1) clean            2) boil                    3) move          4) return

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی انگلیسی(سری ششم)

51. My  father  asked  me ……………..drive  so  fast.

 (1 not  to                    2) don’t                 3) I don’t                    4) to not

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

52. Where’s the  nurse ………………….. at  the  hospital ?

 (1 who  I  saw              2) who  did  I  see           3) whom  I  saw  her      4) whom  did  I  see

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

53. I’m sick of my parents …………… me  like a child.

1 )treating                    2) managing                3) preferring                4) influencing

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

54. He ……………..that  he  had  stolen  the  car .

1 )forbade                      2) denied                        3) repaired               4) requested

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

55.  The  seating ………………… of  the  hall  is 300 .

1 )hole                          2) track                         3) width                                   4) capacity

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

56. Cut  the  meat  in to thin ……………… and  cook  it for  20  minutes .

 (1 rows                        2) slices                     3) details                    4) muscles

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

57. he has long legs and walks with …………………….. steps .

1 ) giant                  2) extra                  3) crowded                   4) immediate

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

58. It is  cold in  the  mountains  and  it is important  to  make  sure  you  are  wearing

………….. clothing.

1)      safe                  2) common                   3) sufficient               4) fashionable

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

59. A …..is  the  top  of  a box  which  can be removed  when  you  want  to open  the  box .

 (1 lid                           2) wire                3) tower                   4) measure

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

60. We  never  learned  anything  in our  bistory  class–we  just  sat  at the  back  of  the

class …....... .

1)      orbiting                   2) winning                    3) giggling                 4) searching

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی انگلیسی(سری پنجم)

41.  It  was  very ………… to  have  so little  control  over  my  life.

 (1 surprising                     2) normal               3) probable              4) economical

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

42. They  discussed  the …………. Of  building  so  near  so  near  to  the airport.

1)connection         2) advisability           3) involvement                4) invention

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

 

43. The government  needs  a more …………………. Approach  to  education.

 (1 flexible              2) physical             3) fashionable             4) emotional

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

44. This hotel is ……… comfortable, so we will stay at it.

 (2 continuously           2) powerfully             3) wonderfully             4) scientifically

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

45. Barbara …………. The  TV  because  she  was  tired  of  listening  to  the  news.

1 )searched  for                      2) turned  off        3) gave  back         4) took  away

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

46. Students  should  have  more  respect for  their  teachers, ……………….

1 )haven’t  they                     2) shouldn’t  they

3(3 don’t  they  have              4) shouldn’t  they  have

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

47.Mr. Alavi  has  a big  farm, he  usually ………… many  laborers  to  work  on  his farm.

(1  devotes                   2) catches                        3) hires                   4) shares

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

48.  The  soup  smells ……………

1 )wonder               2) wondering                    3) wonderful                 4) wonderfully

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

49. this  coat  is n’t  new - I ……………… it  for  very  long .

 (1 had                  2) have                   3) have had                   4) am having

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

50. She. ........................ happier  if  she  had a car .

 (1 is                       2) was                   3) will be              4) should be

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

 
 • تعداد صفحات :25
 • ...  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • 11  
 • ...  
 

درباره وبلاگ

با سلام خدمت دوستان همیشه همراه در این سایت می توانید نمونه سوالات مورد نیاز خود را که در آن آزمون دارید پیدا کنید و همچنین به تمرین نمونه سوالاتی بپردازید که بطور رایگان برایتان تدارک دیده شده است تا از لحاظ تسلط بر دروس خیالتان راحت باشد.
مدیر وبلاگ : نویسنده اصلی

جستجو

نویسندگان

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic