سایت دنیای نمونه سوالات استخدامی
انواع آموزشهای مورد نیاز

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی ادبیات فارسی(سری دهم)

91.در بیت «سراسر همه دشت بریان شدند / بر آن چهر خندانش ، گریان شدند » کدام صفت و آرایه ادبـی وجـود

ندارد؟

1 . جناس                       2 . مجاز                 3. تضاد                      4 . تشبیه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

92 . مفهوم بیت «عشق را خواهی که تا پایان بری / بس که بپسندید باید ناپسند » بـا کـدام بیـت قرابـت معنـایی دارد؟

1 . آن چه بر نفس خویش نپسندی / نیز بر نفس دیگران مپسند

2 . در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم / سرزنشها گر کند خار مغیلان غم مخور

3 . هر آن چیز کانت نیاید پسند / تن دوست و دشمن بدان در مبند

4 . گر چه منزل بس خطرناکست و مقصد بس بعید / هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

93 . در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

1 . مغلول و مسلسل            2 . تهجد و نیایش           3 . فرض و چابک           4 . تنها و غریب

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

94 . معنی کدام عبارت ،د ر برابر آن نادرست مطرح شده است؟

1 . به دار ضیف امیری از امرای حی نزول کردم: به مهمان خانه یکی از امیران قبایل عرب فرود آمدم.

2 . تو را بر همه چیزها حکم است تا در ضیافت مایی: تا وقتی که مهمان مایی به هر کاری مختاری

 3 . سیاهی دیدم مغلول و مسلسل بر در خیمه افکنده اندر آفتاب: متوجه شدم کـه نابکـاری را در هنگـام روز ،

در درون چادری به زنجیر کشیده اند.

4 . مرا به ملک تو حاجتی نیست ، این غلام را در کار من کن : من به ملک تو نیـازی نـدارم ، ایـن غـلام را بـه

خاطر من ببخشای.

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

95 . معنای کدام واژه غلط است؟

1 . رجم: ترجمه کردن           2 . رعب: بیم

3 . شرزه: خشمگین              4 . شوخ چشم: گستاخ

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

96 . صورت منظوم عبارت «چون وی قصد طعام کرد من ابا کردم ، گفتم این غلام را در کار من کـن » کـدام بیـت است؟

1 . گفت انگشت به خوانت ننهم / تا نبخشی گنه این سیهم

2 . کرد در ساحت آن خیمه نگاه / دید شب رنگ غلامی چون ماه

3 . صوفی از ذوق گریبان زد چاك / وز جهان بی خبر افتاد به خاك

4 . هستم از وصف خوش آوازی او / آرزومند حدی سازی او

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

97. منظومه خسرو و شیرین نظامی آشکارا مورد تقلید همه شاعران مشهور  بعد از او  قرار گرفته است  مگر گزینه:

1 . عرفی شیرازی             2 . خواجوی کرمانی         3 . وحشی بافقی         4 . وصال شیرازی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

98 . مفهوم ابیات زیر با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟

« زهر سو کرد بر عادت ، نگاهی                  نظر ناگه در افتادش به ماهی

چو سختی دید از آن دیدن خطر دید           که بیش آشفته شد تا بیش تر دید »

1 . بگفت ا ر من کنم در وی نگاهی / بگفت آفاق را سوزم به آهی

2 . بگفت از عشق کارت سخت زار است / بگفت از عاشقی خوشتر چه کار است؟

3 . بگفتا دوری از مه نیست در خور / بگفت آشفته از مه دور بهتر

4 . چو عاجز گشت خسرو در جوابش / نیامد بیش پرسیدن صوابش

 پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

99 . بگفتا گر به سر یا بیش خشنود / بگفت از گردن این  وام افکنم زود » یعنی ، پرسید:

1 . که چه هدیه ای را در سرداری که به دلدار خود بدهی؟ جواب داد: هر چه مرسوم باشد ، هدیه میکنم.

2 . اگر او به بیش از آنچه که تو در سرداری ، رضایت بدهد چه می کنی ؟ جـواب داد کـه از قصـد ایـن کـار در

میگذرم

3 . که اگر او به ملاقات تو راضی باشد چه میکنی ؟ جواب داد که هر چه سریعتر آن را تقدیم میکنم.

4 . اگر رضایت او را در هدیه دادن سر خودت ببینی چه میکنی ؟ جواب داد که هر چه سـریع تـر آنـرا تقـدیم

میکنم

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

100 .کدام گزینه از مفهوم بیت «گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق / ساکن شود ، بدیدم و مشتاق تر شـدم » دریافـت نمی شود؟

1 . به وقت دیدار یار ، شور اشتیاقم فزونی یافت.

2 . تنها به گاه دیدار یار ، سوز اشتیاقم ، سکون و قرار یافت.

3 . در فراق و وصال ، سوز اشتیاق ، هم چنان موجود بود.

4 . میانگاشتم که دیدار یار ، سوز اشتیاق را فرو مینشاند.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی ادبیات فارسی(سری نهم)

81. معنای کدام کلمه نادرست است؟

1) نفیر: نفرت، بیزاری                           2) نزهت: خوشی وخرمی

3) ماحضر: خوردنی اندك                        4) مورب : کج

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

82 . کدام گزینه به ترتیب آثار بزرگانی چون « دکتر غلامحسین یوسفی،  ابوالحسن علی هجویری ، محمد رضا

حکیمی و عطار نیشابوری»  را معرفی می کند؟

1 . دیدار با اهل قلم ، هفت اورنگ ، شیعه در اسلام و نفحات الانس

2 . بیدارگران اقالیم قبله ، کتاب البلاغه ، تفسیر آفتاب و تذکره الاولیا

3 . ادبیات و تعهد در اسلام ، کشف المحجوب ، آن روزها و حدیقهالحقیقه

4 . برگهایی در آغوش باد ، کشف المحجوب ، حماسه غدیر و تذکره الاولیا

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

83 . منی چون بپیوست با کردگار / شکست اندر آورد و برگشت کار » یعنی ...

1 . چون خودخواهی و خودبینی او به جایی رسید که ادعای خدایی کرد ، بدبخت شد

2 . غرور را با خداپرستی درهم آمیخت و به همین سبب در برابر شیطان نفس مغلوب گشت

3 . هنگامی که غرور خودخواهی او را به آفریدگاری رساند از ادعاهای خودش برگشت.

4 . هوا و هوس ، انگیزه و سبب شکست او در برابر خواهشهای نفسانی شد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

84 .در بیت «خروشید کای پایمردان دیو / بریده دل از ترس کیهـان خـدیو » منظـور از دیـو و کیهـان خـدیو بـه ترتیب کدام است؟

1 . شیطان امیر                   2 . شیطان - فریدون

3 . ضحاك خدا                 4  . ضحاك فریدون

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

85. مصراع «همی خاك نعلش برآمد به ماه » بیانگر کدام مفهوم است؟

1 . سرعت            2 . تیرگی                  3 . عروج                 4 . شهرت

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

86. « همان به کزین زشت کردار ، دل / بشویم کنم چاره دل گسل » یعنی ...

1 . بهتر است که از اعمال پلید پیشین خود ، توبه کنم و بدان ها دل نبندم.

2 . شایسته است که درباره او بدی نکنم و از بدکاران دوری کنم.

3 . سزاوار است که از این دل بدخواه ، دوری کنم و راه بهتری را پیشه کنم.

4 . بهتر است که از این رفتار ناپسند ، اجتناب کنم و برای رفع مشکلم ، چاره اساسی بکنم.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

87. در بیت « وزین دختر شاه هاماوران / پر اندیشه گشتی به دیگر کران  دختر شاه هاماوران کیست و معنی «بـه دیگر کران » چیست؟

1 . جریر ه سرزمین پهناور             2 . سودابه از سوی دیگر

3 .کتایون هرمکان                      4  . فرنگیس از طرف دیگر

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

88 .نمونه های معروف و موفق ساقی نامه را کدام گروه از شاعران زیر سروده اند؟

1 . خاقانی فرخی یزدی مسعود سعد سلمان

2 . عطار مولوی سنایی

3 . نظامی حافظ رضی الدین آرتیمانی

4 . رودکی سعدی - خاقانی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

89. معنی صحیح کلمه های «تألم توسنی تفرج - ثقبه » به ترتیب کدام است؟

1 . دردمندی سرکشی گشادگی خاطر رخنه

2 . استواری آزردگی پریشانی حواس خدشه

3 . دمسازی سستی پراکندگی دل سوراخ

4 . آرزومندی عقب ماندگی طلوع صبح گودال

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

90 . مناسب ترین کلمه ها برای تکمیل عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

« در غزل حافظ ، مسائل اجتماعی که با بیانی ... و بر اساس ... گسترده و اجتماعی شاعر مطرح می شود ، با مسـائل خصوصی به هم می آمیزد و در یک زمینه کلی ... سیر میکند».

1 . حماسی عرفان اجتماعی               2 . عرفانی من تعلیمی

3 . غنایی عرفان حماسی                    4 . غنایی من عرفانی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی ادبیات فارسی(سری هشتم)

71 . در متن زیر، به ترتیب، چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟

«در دوره ی اسلامی از همان قرن های نخستین هجری ترجمه ی عربی آثار معتبر یونان مورد استفاده ی ایرانیان قرار گرفت و بسیاری از متون عربی به ویژه تفاسیر قرآن به فارسی برگردانده شد. این رسم ترجمه تا قرن های بعد ادامه یافت.»

1) هشت- هفت                     2) نُه- شش                  3) ده - شش              4) ده- هفت

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

72. در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

«مرا مقرر شد که مقدمه ی همه ی بلاها طمع است و رنج و اَلم اهل عالم بدان بی نهایت است که حرص، ایشان را عنان گرفته می گرداند و انواع هول و خطر و هزینه ی حذر و مشقت سفر بر حریص آسان تر از دست درازی برای قبض مال بر سخی. هر که قاعده ی کار خود بر ثَباتِ حزم و وقار ننهد عواقب کار او مبنی بر ملامت و مقصور بر نَدامت باشد.»

1) یک                                    2) دو                       3) سه                     4) چهار

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 1.

73. معنی واژه های « اشتلم، افگار، تفقّد، سعایت » به ترتیب، کدام است؟

1. مدعی شدن، مجروح، نرمی کردن، بی خردی

2. بهانه جویی، خسته، مهربانی کردن، دو به هم زنی

3. ادعا کردن، فکر کردن، بیان کردن، کم عقلی

4. لاف زدن، آرزده، دل جویی، سخن چینی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4.

74. کدام گزینه را می توان پیش از موارد دیگر  ا ز  نمونه های عالی و با شکوه  تحمیدیه  و مناجات در ادب فارسی به حساب آورد؟

1) ثنا و سپاس نیایش جلال الدین  مولوی در مثنوی معنوی

2) ستایش ها و نیایش های شاهنامه از زبان رستم در لحظه های حساس پیکار و نبرد

3) مناجات ها و نیایش های  لطیف  و زیبای  نظامی در مثنوی  های وی

4) نیایش های شورانگیز وحشی بافقی در آغاز منظومه شیرین و فرهاد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

75. بیت « هر کسی کو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش »  با کدام بیت ارتباط معنایی نزدیکی دارد؟

1) هر کسی از ظن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من

2) هر که آید به جهان زا هل فنا خواهد شد / آن که پاینده و با قی است خدا خواهد بود

3) هر که آمد در جهان پر زشور / عاقبت می بایدش رفتن به گور

4) ما ز دریاییم  و دریا می رویم / ما ز با لاییم وبالا  می رویم

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

76. آرایه  « جناس ،تلمیح  و تضاد » در کدام بیت  به کار رفته است؟

1) من به هر جمعیتی نالان شدم / جفت بدحالان وخوش حالان شدم

2) هر کسی کو دور ماند از اصل خویش / بازجوید روزگار وصل خویش

3) نی حدیث راه پرخون می کند / قصه های عشق مجنون می کند

4) محرم این هوش جز بیهوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیست

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

77. کلمه (جان) در بیت « تن زج ان وج ان تز ن مستور نیست / لیک کس را دید جان دستور نیست » د ر کدام

نقش دستوری نیامده است؟

1)      متمم                     2) نهاد                         3) مضاف الیه                      4) مفعول

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4.

78. در عبارت « پای بطلان بر عنوان حق  مگزارید و  از حمایت مظلوم مضایغت ننمایید به مناهی روی میاورید و

از ملاهی بر حذر باشید تا از ادراك فضایل ،فرو نمانید ودر  تیه  ضلالت سرگردان نشوید» چند غلط املایی

هست؟

1) یک           2) دو              3) سه                 4) چهار

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

79. مقصود دقیق تر سنایی در مصراع « لب ودندان سنایی همه توحید تو گوید » چیست؟

1)      با خلوص نیت          2) با دیده عقل             3) با بینش فراوان               4) با تمام وجود

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

80 . در مصراع اول بیت « بدان بی بها ناسزاوار پوست / پدید آمد آوای دشمن زدوست » چند صفت برای متمم

آمده است؟

1)      یک                  2) دو                          3) سه                         4) چهار

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی ادبیات فارسی(سری هفتم)

61. معنی واژه ی «بلامعارض» در این عبارت کدام است؟

«مجلس آرای بلامعارض شده است.»

1) بی اراده        2) بی رقیب         3) بدون دعوا        4) سخنران

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

62. تکواژهای کدام عبارت بیش تر است؟

1) وظیفه ی مترجم ادبی آن نیست که مطلب را بِجَوَد و در دهانِ خواننده بگذارد.

2) سبک و سطح نگارش نامه های دوستانه باید متناسب با سن و موقع و مقامِ گیرنده باشد.

3) ترجمه ی خوب آن است که هر چه بیش تر از اصل با خود همراه داشته باشد.

4) عدالتِ اجتماعی، احترام به قانون و توجه به مسئولیت، مایه ی بقای جوامعِ بشری است.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 2.

63. « مائده های زمینی» اثر کدام نویسنده است؟

1) اُ. هنری                 2) آندره ژید               3) ویکتورهوگو               4) پابلونرودا

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

64 . معنی واژه های « مهجور، مغلّظ، مُقری، معمَّر، لهب، فاق » به ترتیب، کدام است؟

1) پاداش یافته، موکّد، معترف، مجرب، بیهوده، بلندی

2) جدا مانده، سخت گیری، سیاهکاری، تعمیرکار، شعله ی آتش، برتری

3) دور افتاده، استوار، خواننده، سال خورده، زبانه ی آتش، چاک زدن

4) جداکننده، شتاب زده، فراخوانده شده، رفوگر، هزل، شکافِ نوک قلم

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 3

65. منظور از کلمه ی «ببر» در مصراع دوم بیت چیست؟ «چو شد روز، رستم بپوشید گبر/ نگهبان تن کرد بر گبر ببر»

1) حیوان درنده               2) زره مخصوص           3) نوع کفش         4) نوعی اسلحه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2.

66. کدام مورد به کلی از زبان امروز حذف نشده است؟

1) پّره                         2) آزفنداک                      3) چهار آینه                  4) ملّطفه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

67. معنی کدام کلمه، نادرست است؟

استنکاف (سرباز زدن) - اورند (تخت) - بهل (بگذر) - پاژه (پاشویه) - تبتّل (مردانگی) - تضرّع (فروتنی کردن) - تهجّد (شب بیداری) - چغز (قورباغه) - حصین (محکم) - حضیض (پستی) - خوص (لیف خرما) - درزه (بسته)

1) درزه                             2) تبتّل                 3) تضرّع                      4) حضیض

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

68. معنی واژه های «هیمه، مَضغ، مینا، مینو، ضیعت، بنان» به ترتیب کدام است؟

1) هیزم، بوییدن، شیشه، رنگین، آب و زمین، انگشتان

2) هیزم، جویدن، آبگینه، بهشت، دارایی، انگشت

3) دارایی، بلعیدن، آسمان، زیبا، نابودی، دست

4) آتش،  بلعیدن، آبگون، رعنا، درخشان، دو انگشت

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 2

 

 

69. کدام عبارت نیاز به ویرایش دارد؟

1) گواه صدق ادعای ما سخن یکی از استادان عقل گرا، درباره ی دین است.

2) به خلاف تصور برخی خوانندگان، ملاک ها و معیارهای نقد ادبی، بی اعتبار نشده اند.

3) انجام دادن فرایض دینی، پاداش معنوی و ترکشان موجب کیفر اخروی خواهد شد.

4) عقل گرایی پدیده ای است که عامل عمده ی آن، ضعف مسیحیّت در پاسخ گویی به نیازهای حقوقی بشر بوده است.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

70. معنی واژه های « سجایا، تضریب، زعارت، حبری» به ترتیب کدام است؟

1) شمایل، دشمنی، بدخویی، یهودی

2) خوی ها، دو به هم زنی، بزهکاری، آبی رنگ

3) صورت، فتنه انگیزی، تند مزاجی، کبودرنگ

4) اخلاق نیک، فتنه انگیزی، تند مزاجی، کبودرنگ

پاسخ کارشناس استخدام برتر: گزینه 4

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی ادبیات فارسی(سری ششم)

51.  در عبارت «پس کس فرستاد به عمرولیث که هیچ دل مشغول مدار که من در آن تدبیرم که جان تو را از خلیفه بخواهم» جمله ی«دل مشغول مدار» یعنی:

1 . گرفتاری و نگرانی ایجاد مکن                       2  . به کسی مراجعه نداشته باش

3 . نگران و افسرده مباش                                  4 . در درون خود به چیزی میندیش

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 3 - دل مشغول مدار: نگران و غمگین نباش.

52. در بیت زیر «فروگذار از مصدر فروگذاشتن» یعنی:

«یا پرده ای به چشم تأمل فرو گذار                     یا دل بنه که پرده ز کارت برافکنند»

1 . کاری را ترك کردن                           2 . رها کردن امر

3 . سستی و بی پروایی                           4 . فرو رفتن در فکری

پاسخ کارشناس استخدام برتر: گزینه 2 - فروگذاشتن: رها کردن

 53. مفهوم دو بیت زیر از سعدی، با کدام بیت متناسب است؟

« هان ای نهاده تیر جفا در کمان حکم / اندیشه کن ز ناوك دلدوز در کمین / گر تیر تو ز جوشن فولاد بگذرد / پیکان آه بگذرد از کوه آهنین »

1 . نام نیک رفتگان ضایع مکن / تا بماند نام نیکت برقرار

2 . حذر کن ز دود درونهای ریش / که آهی جهانی به هم برکند

3 . امروز اگر نکوهش من کرد پیش تو / فردا نکوهش تو کند پیش دیگری

4 . بشنوی ای خردمند از آن دوست دست / که با دشمنانت بود هم نشست

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 2 - مفهوم: «از آه مظلوم بترس» است.

54. در کدام گروه واژه ها، غلط املایی هست؟

1) هول و ترس، مقری و خواننده، قهر و غصه، اندوه و ضجرت، سحو و خطا، سفله و پست

2) ارغند و قهرآلود، آوند و معلّق، تپش و اضطراب، کنایه و تعریض، دهشت و حیرت، ضماد و مرهم

3) رعب و فزع کردن، زندیق و ملحد، درندگی و سبعیّت، جبّه و درّاعه، آشپز و خوالگیر، حضیض و پستی

4) حصین و محکم، تهجّد و شب زنده داری، تضرّع و خواری، تبتّل و از جهان بریدن، گناه و بزه، شبح و سیاهی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 1.

55. در سروده ی «ماه / روشنی اش را / در سراسر آسمان/ می پراکند/ و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد.» کدام گزینه استعاره از «انسان های فداکار» است؟

1) روشنی         2) آسمان        3) لکه ها         4) ماه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

56. «سعدی نامه» یا ........ اثر ارجمند سعدی است.

1) بوستان              2) گلستان            3) غزلیات             4) دیوان

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1.

57. واژه های « نبیه، نقیب، هوش، نشان، لاف» به ترتیب کدام است؟

1) بزرگ - مهتر - خرد - علامت - خودبینی

2) هوشیار - رئیس- مرگ - نصیب- خودستایی

3) پیامبر- بزرگ قوم- عقل - نمونه- گزاف

4) آگاه- شکافنده- موت- سهم- بیهوده گویی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2.

58. در کدام عبارت وابسته ی مضاف الیه، «اسم مرکب» است؟

1) منظومه های عالی غنایی در حوزه ی ادبیات عاشقانه ی ایران

2) قصاید شکوهمند شاعر قصیده سرای دربار سلطان محمود

3) تحمل تلخی ها و سختی ها برای کامیابی عاشق دلسوخته ی مهجور

4) درون مایه ی داستان های داستان سرایان معاصر

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

59. مجموعه «زمستان» از آثار اوست.

1) اخوان                               2) نیما                        3) سهراب             4) اوستا

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

60. این کتاب در عهد ساسانیان از زبان سانسکریت به پهلوی نقل شد.

1) کلیله و دمنه               2) مرزبان نامه              3) قابوس نامه           4) تاریخ بیهقی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

 
 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  
 

درباره وبلاگ

با سلام خدمت دوستان همیشه همراه در این سایت می توانید نمونه سوالات مورد نیاز خود را که در آن آزمون دارید پیدا کنید و همچنین به تمرین نمونه سوالاتی بپردازید که بطور رایگان برایتان تدارک دیده شده است تا از لحاظ تسلط بر دروس خیالتان راحت باشد.
مدیر وبلاگ : نویسنده اصلی

جستجو

نویسندگان

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic