سایت دنیای نمونه سوالات استخدامی
انواع آموزشهای مورد نیاز

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری دهم)

91 .اتومبیلی مسافت بین دو شهر را در مدت 4 ساعت طی میکند. در بازگشت با سـرعت 15 کیلـومتر کنـدتر از موقع رفتن حرکت میکند و 40 دقیقه دیرتر به مقصد میرسد. فاصله بین دو شهر چند کیلومتر است؟

الف ) 420               ب ) 240                    ج ) 60                د ) 70

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

92 .شخصی کالایی را با 20 درصد تخفیف خرید و با 20 درصد سود به مبلغ 1920 ریال فروخـت . قیمـت اصـلی

کالا چقدر بوده است؟

الف ) 1980                ب ) 2000                   ج ) 1920                  د ) 1960

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

93 .دو راننده اتومبیل با یکدیگر قرار گذاشتند که تا مسافتی در جاده بروند و به جای خود بازگردنـد اولـی موقـع رفتن با سرعت 30 و در بازگشت با سرعت متوسط 120 کیلومتر در ساعت حرکت میکرد. دومـی در رفـت و برگشت با سرعت متوسط 60 کیلومتر در ساعت حرکت میکرد. کدامیک مسابقه را برده است؟

الف ) اولی                 ب ) دومی            ج ) مساوی هستند.       د ) بستگی به طول جاده دارد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

94 .برای نمایندگی مدرسه ای سه نفر داوطلـب شـده انـد ، مجمـوع آر ای نفـرات اول و دوم، 230 و مجمـوع آرای نفرات دوم و سوم، 280 و مجموع آرای اول و سوم، 250 است. اگـر در روز رأی گیـری 5 %از دانـش آمـوزان غایب باشند آن مدرسه چند شاگرد دارد؟

الف ) 360                       ب )  380                 ج ) 400                             د ) 420

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

95 .جنسی با 15 %ضرر به مبلغ 544 ریال فروخته شد قیمت خرید آن چقدر بوده است؟

الف ) 610                     ب )  620                          ج ) 630                         د)640

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه 4

96 .نجاری روزی یک صندلی و شاگردش در سه روز یک صندلی میسازد. اگر نجار و شـاگردش بـاهم کـار کننـد

12 صندلی را چند روزه میسازند؟

الف ) 12                        ب ) 9                             ج ) 8                            د ) 6

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

97 .محمود تمام پولش را در سه مرحله به ترتیب زیر خرج کرد. دفعه اول نصف پولش به علاوه 200 ریـال ، دفعـه دوم نصف بقیه به علاوه 200 ریال، و دفعه سوم نصف باقی مانده به علاوه 200 ریال، محمود چند ریـال پـول داشت؟

الف ) 2400                     ب ) 2800                        ج ) 3200                          د ) 3600

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

98 .علی بعد انجام کاری، اگر 4 روز دیگر کار کند نصف کار را انجام میدهد برای انجام بقیه کار چنـد روز لازم

است؟

الف ) 24                            ب )  18                    ج ) 12                        د ) 36

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

99 .دریک اتاق تاریک تعدادی جوراب سیاه و سفید وجود دارد حداقل چند لنگ جوراب از اتاق بیرون بیـاوریم تـا حتماً یک جفت جوراب یک رنگ داشته باشیم؟

الف ) 2                      ب ) 3                      ج ) 4                     د ) امکان ندارد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

100 .اگر به طول اضلاع مربعی 10 %اندازه خودش افزوده گردد به مساحت مربع چند درص د اضافه میشود؟

الف ) 21 %                      ب ) 20 %                            ج ) 11 %                   د ) 10 %

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری نهم)

81 .قطر کره ای که بر یک مکعب محیط شده است، 4 /3 متر است. سطح مکعب کدامست؟

الف ) 22 متر مربع                ب ) 8 متر مربع

ج ) 16 متر مربع                 د ) 4 متر مربع

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

82 .تمام سطح یک مکعب 150 سانتی متر مربع است حجم این مکعب چند سانتی متر مکعب است؟

الف ) 25               ب ) 150               ج ) 125                    د ) نمیتوان تعیین کرد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

83 .مداد به کاغذ مثل ... است به ...

الف ) مداد - مداد تراش                   ب ) خیابان ـ کوچه

ج ) کتاب صفحه                          د ) قلم مو (رنگ)-بوم

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

84 .به جای علامت ((؟)) جواب درست را انتخاب کنید.

 1 ، 3 ، 8 ، 19 ، ؟

 الف )  42                   ب) 41                       ج ) 40                   د ) 39

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

85 .در ادامه رشته اعداد زیر چه عددی باید نوشت؟

 1 ،2 ،6 ،7 ،21 ، ؟

الف ) 22                 ب ) 63                          ج ) 35                 د ) 42

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

86 . محمود در سال 1320 و حمید در سال 1325 خورشیدی متولد شده اند. اگر حمیده کوچکتر از محمود باشد:

الف ) حمیده بزرگتر از حمید است.

ب ) حمیده کوچکتر از حمید است.

ج ) حمید با حمیده هم سن است.

د ) هر سه مورد 1 ،2 ، 3 ممکن است صحیح باشد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

87 .شهرام از بهرام کوچکتر است. مهرام از بهرام بزرگتر است. شهرام از مهرام کوچکتر است. اگر جمله های اول و دوم درست باشد، جمله سوم:

الف ) به طور قطع درست است.

ب ) به طور قطع نادرست است.

ج ) ممکن است درست نباشد.

د ) ممکن نیست درست باشد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

88 .در یک مرکز آموزش شبانه روزی در سال اول آغاز به کار 16 نفـر و هـر سـال دو برابـر سـال قبـل داوطلـب پذیرفته شده است. در سال ششم چند داوطلب در این مرکز پذیرفته شده است؟

الف ) 96                      ب ) 256                        ج ) 512                     د)112

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

89 .از 70 نفر دانشجوی پسر و 50 نفر دانشـجوی دختـر، 40 درصـد از دختـران و 50 درصـد از پسـران در یـک مسابقه علمی شرکت کردهاند. تقریباً چند درصد از دانشجویان در این مسابقه شرکت کرده اند؟

الف ) 40               ب ) 42                      ج ) 45                  د ) 46

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

90 . اگر طول یک مستطیل 20 درصد افزایش و عرض آن 20 درصد کاهش یابد، مساحت مستطیل :

الف ) 20 درصد افزایش مییابد.

ب ) 40 درصد کاهش مییابد.

ج ) تغییر نمیکند.

د ) 4 درصد کاهش مییابد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری هشتم)

72 .رابطه چرتکه با کامپیوتر مثل رابطۀ .... . است با...

الف ) شمشیر ـ بمب اتمی                            ب ) پیه سوز ـ چراغ برق

ج ) نقاشی ـ فیلم برداری                             د ) گاری ـ اتومبیل

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

73 .در ادامه رشته زیر چه عددی باید نوشت؟

 8 ، 4 ، 12 ، 6 ، 18، 9 ، .؟

الف ) 19                    ب ) 22                     ج ) 27                          د ) 24

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

74 .کدام واژه با سه واژة دیگر تفاوت بسیار دارد؟

الف ) نهادن                       ب ) گزاردن                     ج ) گذاشتن                      د ) سپار

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

75 .دگمه به زیپ ، مثل :

الف ) نخ است به سوزن                                    ب ) لباس است به پارچه

ج ) روغن نباتی است به کره                            د ) ویتامین است به بهداشت

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

76 .لباس به کمد مثل ... . است به ....

الف ) پا ـ قالی                    ب ) بازیگر ـ سناریو

ج ) جوهر ـ قلم                  د ) واکس ـ کفش

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

77 .به 150 لیتر الکل 80 درجه چند لیتر آب خالص افزوده شود، تا الکل 60 درجه بدست آید؟

الف ) 50              ب ) 45                    ج ) 55                       د ) 60

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

78 .قطر خارجی یک لوله 84 /2 سانتیمتر و قطر داخلی آن 94 /1 سانتیمتر است. ضخامت لوله برابر است با :

الف ) 5 /4 میلی متر                          ب ) 9 میلی متر

ج ) 45 /0 میلی متر                           د ) 9 /0 میلی متر

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

79 .از ترکیب رقمهای 3 ،5 ، 9 چند عدد سه رقمی میتوان نوشت که در هیچ کدام از آنهـا رقـم تکـراری وجـود نداشته باشد؟

الف ) 3                     ب )  4                       ج ) 6                               د ) 8

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

80 .در ادامۀ رشته زیر چه عددی باید نوشت؟

 8 ، 11 ، 20 ، 47 ،؟

الف ) 128                  ب ) 74                         ج ) 56                       د ) 50

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری هفتم)

61 . یک قطعه طناب 23 متری را به چند طریق میتوان به طنابهایی به اندازه های 2 متر و 7 متر تقسیم کرد؟

الف ) 1                ب ) 2                 ج ) 3                د )4

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

62 . یک ترازو هر کیلوگرم را 1040 گرم نشان میدهد وزن فرهاد با این ترازو، 54 کیلو و 80 گرم می با شد. وزن

فرهاد کدام است؟

الف ) 54 کیلو و 40 گرم                      ب ) 50 کیلو و 200 گرم

ج ) 52 کیلوگرم                                 د ) 50 کیلوگرم

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

63 . زاویه بین دو عقربه ساعت در ساعت سه و چهل دقیقه کدام است؟

الف ) 150 درجه                         ب ) 140 درجه

ج ) 130 درجه                           د ) 125 درجه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

64 .چند عدد بین 50 و 95 وجود دارد که بر 6 و 9 قابل قسمت است؟

الف ) 1                 ب ) 2                   ج ) 3                  د ) 4

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

65 .به یک نوع کالا نسبت به هشتاد درصد قیمت آن صد و بیست درصد سود بازرگانی تعلـق مـی گیـرد . افـزایش قیمت با محاسبۀ سود بازرگانی چند درصد است؟

الف ) 96                           ب ) 76                    ج ) 196                 د ) 176

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

66 .معدل نمرة امتحان یک درس چند نفر دانش آموز 14 و مجموع نمره های آنها 210 مـی باشـد . تعـ داد دانـش آموزان چند نفر است؟

الف ) 30                       ب ) 15                  ج ) 20                    د ) هیچ کدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

67 .نسبت سن یک برادر و خواهر که هر دو دانش آموز دبیرستان میباشند، 6 بـه 5 اسـت . حـداقل سـن خـواهر کدام است؟

الف ) 5 سال              ب ) 10 سال                   ج ) 15 سال                    د ) 20 سال

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

68 .کدامیک از واژه های زیر با بقیه متفاوت است؟

الف ) اصرار                     ب ) ابزار                          ج ) ابراز                         د ) امرار

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

69 .حداقل تعداد مربعهایی که میتوان در یک مستطیل به طول 60 و به عرض 18 قرار داد تا سطح مسـتطیل را

بپوشاند، چند عدد است؟

الف ) 30                     ب )  60                            ج ) 120                      د ) 20

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

70 .رابطه ستون با سقف مانند رابطۀ :

الف ) تیر آهن است با سیمان                        ب ) درخت است با ریشه

ج ) دیرك است با چادر                             د ) بدن است با پا

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

71 .کدامیک از پاسخها را باید حذف کرد تا سه پاسخ دیگر از جهتی در یک طبقه قرار گیرند؟

الف ) بینا               ب ) جویا                       ج ) شنوا                        د ) گویا

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری ششم)

51 .دو برابر و نیم پول حامد 12 ریال کمتر از 4 برابر آن است. حامد چند سکه 2 ریالی دارد؟

الف )  8             ب ) 4                   ج ) 6                               د ) هیچکدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

52 .مجموع 3 عدد متوالی 27 است. کدامیک از آنها بر 3 قابل قسمت است؟

الف ) عدد بزرگتر              ب ) عدد کوچک

ج ) عدد میانه                 د ) هر سه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

53 .دو تخفیف متوالی یک کالا 10 درصد و 15 درصد میباشد. درصد تخفیف کدامست؟

الف ) 25 درصد                 ب ) 5/23 درصد

ج ) 24 درصد                       د ) هیچ کدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

54 .اگر در یک دایره به شعاع 10 سانتی متر، 3 سانتی متر به شعاع افزوده شده باشند، چند درصد بـه مسـاحتش افزوده میشود؟

الف ) 9 درصد                  ب ) 69 درصد                 ج ) 51 درصد                        د ) 31 درصد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

55 .اگر روز دوم یک ماه سه شنبه باشد کدام روزهای دیگر دهه سوم این ماه سه شنبه خواهند بود؟

الف ) بیست و دوم و بیست و نهم                               ب ) بیست و یکم و بیست و هشتم

ج ) بیست و سوم و سیام                                         د ) بیست و دوم و سیام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

56 .سن پدری 4 سال قبل، از 4 برابر سن فرزندش 2 سال بیشتر بوده است. 6 سال بعد چـه رابطـه ای بـین سـن پدر و فرزند وجود دارد؟

الف ) سن پدر چهار برابر سن پسر است

ب ) سن پدر از چهار برابر سن پسر کمتر است

ج ) سن پدر از چهار برابر سن پسر بیشتر است

د ) نمیتوان ت

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

57 .ساعتی که در ساعت 8 و 24 دقیقه وقت را درست نشان میدهد، هر سـاعت 2 دقیقـه جلـو مـی رود. پـس از گذشت 5 ساعت و 18 دقیقه چه ساعتی است؟

الف ) 1 و 52 دقیقه و 36 ثانیه

ب ) 13 و 42 دقیقه

ج ) 1 و 42 دقیقه یا 13 و 42 دقیقه

د ) 1 و 52 دقیقه و 36 ثانیه یا 13 و 52 دقیقه و 36 ثانیه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

58 .قیمت سه نوع کاغذ به نسبت عددهای 7 ، 5 ، 2 میباشد. اگر قیمت هیچ کدام از بستهها از 300 ریال کمتـر

نباشد، حداقل قیمت بستههای کاغذ مرغوبتر چند ریال است؟

الف ) 1050ریال                           ب ) 300ریال

ج ) 750ریال                               د ) 600 ریال

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

59 . با رقمهای سه و شش و صفر چند عدد فرد سه رقمی میتوان نوشت؟

الف ) 4                   ب )  2                        ج ) 3                            د ) 1

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

60 . اگر 2 مرغ در 5 /1 روز 2 تخم بکنند، 12 مرغ در 12 روز چند تخم میکنند؟

الف ) 96                     ب ) 144                      ج ) 18               د ) 48

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

 
 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  
 

درباره وبلاگ

با سلام خدمت دوستان همیشه همراه در این سایت می توانید نمونه سوالات مورد نیاز خود را که در آن آزمون دارید پیدا کنید و همچنین به تمرین نمونه سوالاتی بپردازید که بطور رایگان برایتان تدارک دیده شده است تا از لحاظ تسلط بر دروس خیالتان راحت باشد.
مدیر وبلاگ : نویسنده اصلی

جستجو

نویسندگان

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic