سایت دنیای نمونه سوالات استخدامی
انواع آموزشهای مورد نیاز

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری پنجم)

41 .در ادامه این رشته چه عددی باید نوشت؟

 91، 86، 76، 61 ،.؟..

الف )  46                  ب ) 41             ج ) 51                  د ) 36

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

42 .سی درصد کارمندان یک شرکت اتومبیل پیکان و 25 درصد اتومبیل فورد دارند و 48 درصد اتومبیـل پیکـان و فورد ندارند چند درصد از کارمندان هر دو نوع اتومبیل پیکان و فورد دارند؟

الف ) هیچ                 ب )   3            ج ) 45                    د ) 52

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

43 .منبع A ، 780 لیتر آب بیشتر از منبع B دارد. به وسیله یک مجرا 120 لیتر آب منبع A وارد منبع B میشود

منبع A چند لیتر آب بیشتر از منبع B دارد؟

الف ) 660 لیتر            ب ) 540 لیتر                ج ) 900 لیتر      د)720 لیتر

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

44 .ارزش یک رادیوی کوچک 720 ریال است. این رادیو به چه قیمتی فروخته شـود تـا 20 %قیمـت فـروش آن

سود باشد؟

الف ) 900 ریال              ب ) 864 ریال                  ج ) 920 ریال                   د ) 865 ریال

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

45 .قیمت یک دوربین عکاسی 570 تومان است. این مبلغ 5 درصد از قیمت خرید آن کمتـر اسـت . مبلـغ خریـد چند تومان است؟

الف ) 600 تومان                 ب ) 575 تومان                   ج ) 585 تومان            د ) 595 تومان

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

46 .اگر شعاع دایره ای بیست درصد افزایش یابد مساحت دایره چند درصد افزوده میشود؟

الف ) 4 درصد                  ب ) 20 درصد                        ج ) 44 درصد                 د ) 56 درصد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

47 .در یک مدرسه عالی 18 درصد دانشجویان ایرانی و 5 درصد دانشجویان ایرانی ، تهرانی میباشند . چنـد درصـد دانشجویان ، تهرانی میباشند؟

الف ) 9 /0 درصد                   ب ) 5 درصد                ج ) 23 درصد                د ) 13 درصد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

48 .قطر کره ای که بر یک مکعب محیط شده است ، 4 /3 متر است . سطح مکعب کدام است؟

الف ) 24 متر مربع            ب ) 8 متر مربع                ج ) 16 متر مربع            د ) 4 متر مربع

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

49 .چند عدد کوچکتر از 60 وجود دارد که بر 4 و 6 قابل قسمت باشند؟

الف ) 4 عدد                  ب ) 5 عدد                 ج ) 3 عدد               د ) 2 عدد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

50 .دو ثلث یک عدد از سه ربع آن بیشتر است، آن عدد:

الف ) مثبت است               ب ) منفی است

ج ) کسری است                د ) وجود ندارد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری چهارم)

31 .اگر مجموع چهار عدد مثبت متوالی 26 باشد، حاصلضرب آنها چقدر است؟

الف )     336                ب ) 210                ج ) 840                    د ) 1680

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

32 .مجموع چهار عدد 3 رقمی برابر 464 میباشد. بزرگترین عدد کدام است؟

الف ) 164                ب )    264                   ج ) 146                       د ) 116

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

33 .اگر 3 مرغ در 3 روز 3 دانه تخم بگذارند 9 مرغ در مدت 9 روز چند دانه تخم میگذارند؟

الف ) 9                 ب ) 18                   ج ) 36                        د ) 27

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

34 .میانگین اولین پانزده عدد درست مثبت کدام است؟

الف ) 8                   ب ) 75                       ج ) 16                          د ) هیچ کدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

35 .در ادامه رشته اعداد زیر چه عددی باید نوشت؟

                              35،41،41،48،48،56،56و؟

الف ) 65                  ب ) 64              ج ) 62           د ) 61

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

36 .در ادامه رشته اعداد زیر چه عددی باید نوشت؟

 3 ، 6 ، 18 ، 72،؟

الف ) 144              ب )  216                ج ) 360                 د ) 288

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

37. یک بشکه پر از بنزین است. نصف آن خالی میشود. چند درصد گنجایش شبکه بنزین ندارد؟

الف ) 6/66 درصد                          ب ) 3/33 درصد

ج ) 50 درصد                               د ) هیچ کدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

38 .یک یارد تقریباً 44/91 درصد یک متر است. صد متر تقریباً چند یارد است؟

الف ) 100            ب ) 90            ج ) 105                د)110

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

39 .اگر قیمت یک اتومبیل با 3 درصد مخارج فروش 27295 تومان باشد ، مبلغ مخارج فروش کدامست؟

الف ) 795 تومان                        ب ) 1295 تومان

ج ) 9/818 تومان                         ج ) هیچ کدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

40. یک ظرف در مدت یک ساعت پر میشود بقیه ظرف در مدت چند دقیقه پر خواهد شد؟

الف ) 56 دقیقه             ب ) 80 دقیقه                ج ) 75 دقیقه                 د ) 105 دقیقه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری سوم)

21 .5400 لیتر بنزین برای مصرف 9 اتومبیل یک شرکت راهسازی در مدت 20 روز مأموریت داده شده اسـت . بـا

افزوده شدن 3 اتومبیل دیگر 2 روز از مدت مأموریت کم میشود در صورتی که مقدار بنـزین دریـافتی تغییـر

نکند. سهمیه بنزین روزانه هر اتومبیل:

الف ) زیاد شده است                          ب ) کم شده است

ج ) تغییر نکرده است                          د ) قابل تعیین نیست

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

22 .در باغ بازی کودکان دو چرخ و فلک نصب شده است که اولـی در 20 ثانیـه و دیگـری در 15 ثانیـه یـک دور میچرخد در مدت 30 بار چرخش چرخ فلک دوم، چرخ فلک اولی چند دور میچرخد؟

الف ) 20 دور                     ب ) 5/22 دور

ج ) 40 دور                       د ) 45 دور

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

23 .اگر در طول یک الوار چوبی 12 متری، 6 برش به فاصله های مساوی داده شـده باشـد . الـوار بـه چنـد قطعـه تقسیم میشود؟

الف ) 6                 ب ) 8                      ج ) 7                 د ) 5

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

24 .با در نظر گرفتن یک ترتیب خاص یکی از عددهای مجموعه زیر غلط است. بـه جـای آن، کـدام عـدد را بایـد گذاشت؟

 5و6 و7و6و7و8و7و8و8

الف ) 7               ب ) 9                           ج ) 6                    د ) 5

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

25 .برای خرید 25+ x بلیط 5 ریالی یک اسکناس 200 ریالی پرداخت شده است. حـداکثر چنـد ریـال ممکـن

است پس داده شود؟

الف ) 75 ریال           ب ) 70 ریال           ج ) 50 ریال               د ) 5 ریال

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

26 .در ماههای 31 روزی، کدام روزهای هفته پنج بار تکرار میشود؟

الف ) فقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول ماه باشند.

ب ) فقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول و دوم ماه باشند.

ج ) فقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول و دو م و سوم ماه باشند.

د ) نمیتوان تعیین کرد.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

27 .اگر 23 تیر ماه چهارشنبه باشد، پنجم مرداد ماه همان سال کدام روز هفته است؟

الف ) سه شنبه     ب ) چهارشنبه          ج ) دوشنبه              د ) جمعه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

28 .اگر یکی از روزهای هفته مصادف با روز اول یک ماه باشد. این روز و روز بعد آن در ایـن مـاه چنـد بـار تکـرار می شود؟

الف ) پنج بار                          ب ) چهار بار

ج ) چهار یا پنج بار                  د ) نمیتوان تعیین کرد

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

29 .سه برابر پنج درصد از چهار خمس کدامیک از اعداد برابر است؟

الف ) اعداد صحیح                    ب ) اعداد کسری

ج ) اعداد حقیقی                       د ) همه اعداد بغیر از اعداد منفی

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری دوم)

11 . بعضی از ساکنان این کوی ایرانی هستند. احمد ساکن این کوی است. احمـد ایرانـی اسـت . اگـر جملـه سـوم نتیجه گیری از جمله های اول و دوم باشد . این نتیجه گیری:

الف ) منطقی است                                   ب ) بدیهی است

ج ) نادرست است                                      د ) ممکن است

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

12 .عددهای زیر با نظم خاصی مرتب شده اند. کدام عدد را باید به جای علامت ((؟)) قرار دارد؟

 ؟و5و16و4و9و3و4و2

الف ) 20                 ب )    25                    ج ) 15                               د ) 30

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه

13 .قیمت چهار رادیوی ترانزیستوری معادل با سه اجاق کوچک برقی است. اگر قیمـت یـک رادیـو و یـک اجـاق 210 تومان باشد، قیمت یک اجاق چقدر خواهد بود؟

الف ) 120 تومان                     ب ) 105 تومان

ج ) 90 تومان                         د ) 110 تومان

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

14 .یک سوم مجموع دو عدد مثبت مساوی تفاضل آنهاست. در این صورت:

الف ) عدد بزرگتر 2 برابر عدد کوچکتر است.

ب ) عدد بزرگتر 3 برابر عدد کوچکتر است.

ج ) عدد بزرگتر 4 برابر عدد کوچکتر است.

د ) عدد بزرگتر 5 /1 برابر عدد کوچکتر است.

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

15 .عرض مستطیلی 6 متر و مساحت آن از نظر عددی 210 واحد زیادتر از طول میباشد طـول مسـتطیل کـدام

است؟

الف ) 30 متر                   ب ) 35 متر                ج ) 42 متر              د ) هیچکدام

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

16 .8 نفر کارگر، کاری را در مدت 20 روز تمام میکنند. دو نفر کارگر به این عده افزوده میشود . ایـن کـار چنـد

روز زودتر به پایان میرسد؟

الف ) 16 روز                    ب ) 4 روز                ج ) 5 روز                 د ) 2 روز

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

17 .در رشته عددی زیر یک نظم منطقی وجود دارد. ابتـدا آن را بیابیـد و سـپس بـه جـای علامـت ((؟)) جـواب درست را انتخاب کنید.

 ؟و61و19و7و1

الف ) 247                         ب ) 67                        ج ) 103                  د)187

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

18 .در ادامه رشته عددی زیر چه عددی باید نوشت؟

5،11،8،31،11، ...              

الف )  51                   ب ) 53                  ج ) 17                    د ) 34

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

19 .قیمت یک کلاه پس از 20 درصد تخفیف و 140 ریال تخفیف مجدد 420 ریال میباشد. قیمـت اصـلی کـلاه

کدامست؟

الف ) 560 ریال                                        ب ) 672 ریال

ج ) 840 ریال                                          د ) 700 ریال

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

20 .یک مخزن بنزین، دو مجرا دارد، اولی مخزن را در 6 ساعت و هـر دو مجـرا بـا هـم آن را در 4 سـاعت خـالی میکنند . در صورتی که  مخزن خالی و فقط مجرای دوم باز باشد مخزن در چند ساعت خالی میشود؟

الف ) 12 ساعت              ب ) 8 ساعت               ج ) 4 ساعت                د )  3 ساعت

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری اول)

1 .کدام واژه در ردیف بقیه قرار نمیگیرد؟

الف ) صاعقه                       ب ) برق                  ج ) تندر               د ) آذرخش

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

 2 .کدام کلمه در ردیف بقیه نیست؟

الف ) طلا                         ب ) برنز                    ج ) نقره                  د ) مس

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

3 .کدامیک میتواند شامل سه تای دیگر شود؟

الف ) زبان گنجشک            ب ) اقاقیا                ج ) کبوته               د ) درخت

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

4 .کدام کلمه از باب انفعال نیست؟

الف ) انتقاد                       ب ) انکسار               ج ) انجماد                د ) انقباض

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

5 .کدامیک از اسمهای زیر از ترکیب دو اسم تشکیل یافته است؟

الف ) کاهگل                ب ) شهرستان            ج ) سنگلاخ             د ) چهلچشمه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1

6 .از لحاظ ساختار کدام کلمه با کلمۀ ((کردار)) یکسان نیست؟

الف ) رفتار                     ب ) دیدار            ج ) ساختار                 د ) پندار

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4

7 .کدام واژه با سه واژه دیگر تفاوت بسیار دارد؟

الف ) نوشتن                 ب ) نشستن               ج ) گفتن                       د ) شستن

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

 

8 .اگر امروز جمعه 7 تیر باشد اول مهر چه روزی است؟

الف ) شنبه          ب ) یکشنبه                 ج ) دوشنبه         د ) سه شنبه

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

9 .مجموع سه عدد فرد متوالی 63 است نصف عدد بزرگتر کدامست؟

1)23                         2)5/11                  3) 12             4)11)

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2

10 .با افزایش 20 درصد، قیمت یک نوع کالا کیلویی 96 ریال است. افزایش قیمت نیم تن از این کالا چنـد ریـال

است؟

الف ) 10000 ریال                                   ب ) 9600 ریال

ج ) 8000 ریال                                       د ) 16000 ریال

پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3

 
 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  
 

درباره وبلاگ

با سلام خدمت دوستان همیشه همراه در این سایت می توانید نمونه سوالات مورد نیاز خود را که در آن آزمون دارید پیدا کنید و همچنین به تمرین نمونه سوالاتی بپردازید که بطور رایگان برایتان تدارک دیده شده است تا از لحاظ تسلط بر دروس خیالتان راحت باشد.
مدیر وبلاگ : نویسنده اصلی

جستجو

نویسندگان

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic