سایت دنیای نمونه سوالات استخدامی با سلام خدمت دوستان همیشه همراه در این سایت می توانید نمونه سوالات مورد نیاز خود را که در آن آزمون دارید پیدا کنید و همچنین به تمرین نمونه سوالاتی بپردازید که بطور رایگان برایتان تدارک دیده شده است تا از لحاظ تسلط بر دروس خیالتان راحت باشد. http://estekhdam-bartar.ir 2020-03-26T13:22:48+01:00 text/html 2019-04-17T05:39:53+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی مهارتهای کامپیوتر(ICDL) (سری دهم) http://estekhdam-bartar.ir/post/144 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>0 9. پایگاه داده ها ... می باشد.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) نام یک بسته نرم افزاری<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">2) مجموعه ای از برنامه ها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) مجموعه ای از برنامه ها ودا ده ها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">4) مجموعه فایل های اطلاعاتی مرتبط به یکدیگر</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">91 . عدد 156 در مبنای 10 معادل چه عددی در مبنای دو است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">10011100 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) &nbsp;11110011<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">10110011&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4) 10011110</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;محل نگهداری : </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">ROM </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>92 . حافظه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) اطلاعات پردازش شده توسط کامپیوتر است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">2) اطلاعاتی است که کارخانه سازنده کامپیوتر جهت راه اندازی سیستم در آن قرار می دهد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) اطلاعات ورودی توسط صفحه کلید است که برای راه اندازی سیستم مهم می باشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">4) اطلاعات پاك شدنی است که فقط یک بار توسط استفاده کننده نوشته می شود.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">93 . کامپیوتر چیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) ماشین دارای حافظه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">2) ماشین قابل برنامه ریزی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) ماشین با توانایی انجام عملیات ریاضی وم نطقی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">4) همه موارد</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">94 . کدام جزو سخت افزار نیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) واحد حافظه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2) صفحه کلید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3 )وا حد کنترل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) سیستم عامل<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">95 . کدام گزینه از شرایط یک الگوریتم نیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) خروجی داشته باشد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2) ورودی نداشته باشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) ساده باشد &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4) محدود باشد.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">96 . عمل وارد کردن داده جدید به حافظه را عمل ... ... می نامند.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">خواندن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2) نوشتن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3) خواندن نوو شتن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) هیچکدام</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">97 . در مورد ویروس های کامپیوتری کدام گزینه درست است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) ویروس از طریق سیستم برق منتقل می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">2) ویروس فقط باعث خرابی نرم افزار می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) ویروس یک برنامه مخرب وم خفی است که برنامه ها ودا ده ها را تخریب می کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">4) ویروس یک برنامه است که به صورت فایل درون کامپیوتر ذخیره می شود.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;در صفحه کلید چیست؟ </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Num Lock </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;. وظیفه کلید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>98<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1) نمایش اعداد را متوقف می کند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">2) تمام کلید اعداد را از کار می اندازد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3)</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ورود اعداد را از طریق صفحه اعداد </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">(Keypad(</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">فعال یا غیر فعال مـی کنـد و در صـورت غیـر فعـال شـدن </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;می توان با کلیدهای مشابه عمل کرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">4)نمایش اعداد را متوقف می کند ولی در عوض با کلیدهای </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">F9 </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;تا </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">F1&nbsp; </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;می توان کار کرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">در ویندوز کدام یک از مسیرهای زیر صحیح است؟ </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Paint </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>99 . برای دسترسی به برنامه ی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Program s- Accessories – Entertainment – Programs( 1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Programs – Accessories – Accessibility - Paint (2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Programs – Accessories – System tools - Paint (3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Programs – Accessories - Paint (4</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">100 . برای عدم انجام آخرین کار روی فایل ها و فولدرها کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Undo (4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Paste (3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Edit (2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redo (1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1</span> text/html 2019-04-17T05:37:46+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی مهارتهای کامپیوتر(ICDL) (سری نهم) http://estekhdam-bartar.ir/post/143 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>81 . یک سیستم کامپیوتر تشکیل می شود از .... ..<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">CPU</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">و واحد خروجی &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) سخت افزار و </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">CPU </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1) واحد ورودی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) سخت افزار و نرم افزار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4) سخت افزار و برنامه های کاربردی</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">82 . کدامیک از بخش های کامپیوتر ،و ظیفه پردازش اطلاعات را بر عهده دارد ؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ROM (4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;RAM (3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ALU (2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;CPU (1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;هر کاراکتر شامل چند بیت است ؟&nbsp; </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">ASCII </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">83. در کد گذاری<o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) 4بیت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)7 بیت &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3) 6 بیت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4 ) 8بیت</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;یک نوع کد ذخیره و بازیابی ......... .. در کامپیوتر است . </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">ASCII .84</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) اعداد &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) اعداد و حروف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3) فقط حروف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) اعداد ، حروف و علایم</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به واحد ......... اطلاق می شود . </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">CPU .85</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پردازش مرکزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2) کنترل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3) محاسبه و منطق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) حافظه</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">86 . عمل وارد کردن داده جدید به حافظه را یک عمل .......... . می نامند .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">خواندن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2) نوشتن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3&nbsp; ) خواندن و نوشتن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) حافظه</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">: </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">ROM </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>87 . حافظه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) فقط خواندنی و ناپایدار است . &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) فقط خواندنی و پایدار است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) فقط نوشتنی و پایدار است .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) فقط نوشتنی و ناپایدار است .</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">88 . دسترسی به اطلاعات دیسک های مغناطیسی چگونه است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) گام به گام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2) ترتیبی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3) مستقیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) موازی</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">89 . یکی از دلایل استفاده از مبنای دودویی در کامپیوتر کدام مورد می تواند باشد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) اطمینان بر عملکرد بیشتر مدار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2) فهم راحت تر این مبنا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) کم بودن رقم های مبنای دو &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4) سرعت کار با این مبنا بیشتر است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-04-17T05:36:44+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی مهارتهای کامپیوتر(ICDL) (سری هشتم) http://estekhdam-bartar.ir/post/142 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>71 . کامپیوتر در کدامیک از علوم زیر کاربرد دارد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مخابرات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2) پزشکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3) مهندسی عمران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) هر سه</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">72 . دسترسی به اطلاعات دیسک های مغناطیسی چگونه است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) گام به گام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2) ترتیبی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3) موازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) مستقیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به واحد ....... گفته می شود. </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Cpu .</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>73<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) کنترل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2) پردازشگر مرکزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3) محاسبه وم نطق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) حافظه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">74 . عمل وارد کردن داده جدید به حافظه را عمل ..... ... می نامند.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) خواندن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2 ) نوشتن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3) خواندن نوو شتن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) هیچکدام</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">75 . کدامیک از دستگاه های زیر خروجی است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) اسکنر &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) صفحه کلید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3) چاپگر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) ماوس<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">76 . کدامیک جزء سخت افزار نیست؟ <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) واحد حافظه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2 ) صفحه کلید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3) واحد کنترل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) سیستم عامل</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">77 . ساختار کدام یک از آدرس های زیر درست است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">www.Gmail (4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;www.com.google (3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;www.neda.net.ir (2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;www.yahoo.com &nbsp;(1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">78 . در صورتی که بخواهید درباره هتلی در ایران در وب جستجو کنید، کدام الگو را انتخاب می کنید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Hotel – Iran (4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;" Hotel + Iran" (3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;"Hotel Iran" (2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hotel + Iran (1</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>79 . موتور جستجو چیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) نرم افزاریست برای جستجو در وب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">2) یک بانک اطلاعاتی است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) نرم افزاریست روی سیستم عامل کاربر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">4) سخت افزاریست برای جستجو در وب</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">چه کاربردی دارد؟ </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Reply All</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">گزینه </span></span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Outlook Express </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>80 . در نرم افزار<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) پاسخ به فرستنده نامه دریافتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2) ارسال نامه عیناً به گیرندگان دیگر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) پاسخ به فرستنده نامه و گیرندگان دیگر نامه &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4) پاسخ به گیرندگان دیگر نامه</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-04-17T05:35:37+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی مهارتهای کامپیوتر(ICDL) (سری هفتم) http://estekhdam-bartar.ir/post/141 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>61. بر روی یک دیسک</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;&nbsp; <b>25 /5&nbsp; اینچ&nbsp; </b></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">DS</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">و </span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">DD</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> دیده می شود در کامپیوتر شخصی </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">IBM</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> این دیسک چه ظرفیتی دارد؟</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1)360&nbsp; کیلو بایت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)720 کیلو بایت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)2/1 مگا بایت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)44/1 مگابایت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">62. بین دو دیسک&nbsp;&nbsp; 25/5&nbsp; و&nbsp;&nbsp; 5 /3&nbsp;&nbsp; اینچی هر دو از نوع&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">hd</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">کدامیک دارای ظرفیت بیشتری است </span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>? </span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; 5&nbsp; / 3&nbsp; اینچی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)&nbsp;&nbsp; 25 / 5&nbsp; اینچی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)&nbsp; مساوی است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) بستگی به مارک&nbsp; آن دارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>( </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">63 . برای اجرای خودکار یک برنامه پس از شروع ویندوز چه کار باید کرد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) باید میانبر آن را روی نوار وظیفه &nbsp;قرار داد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ایجاد کرد </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Desktop </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) میانبر برنامه را روی دسکتاپ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>2</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">گذاشت </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Start up </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) فایل اجرایی یا میانبر آن را در پوشه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>3</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استفاده کرد </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Run</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) باید از دستور</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">64 . عدد ( 11010 ) در مبنای2 در مبنای 10 برابر است با:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) 42&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)&nbsp;&nbsp; 34</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)&nbsp; 32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)&nbsp;&nbsp; 36<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">65 . برای نمایش عدد 256 در مبنای ب 2ه چند رقم نیاز است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1)3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)8<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">66 . کدام برنامه امکان تایپ، تهیه ویرایش فایل متنی را دارد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Word pad (3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Notepad (2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Paint (1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">موارد 2 و3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">67 . کدام یک از زبانهای زیر به زبان ماشین نزدیک تر است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) اسمبلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4) بیسیک&nbsp;&nbsp; &nbsp;پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C++ (</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1)جاوا &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; ) است؟ </span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">High Level ) </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>. کدام گزینه معرف زبان های سطح بالا</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>67<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Basic-FORTRAN (2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Basic – Machine Code (1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Assembly-Pascal (4&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Assembly -FORTRAN (3</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8 6. نرم افزار سیستمی برای ترجمه از زبان سطح بالا به زبان سطح پایین کدام است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) مترجم پاسکال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2) کامپایلر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) نرم افزار سیستم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) مفسر</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استفاده می شود؟ &nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Multi Media</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>. کدام گزینه زیر در کامپیوتر به عنوان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>69<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">CD Drive – Floppy Disk (2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CD Drive – Hard Disk (1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Floppy Disk -CD Rom (4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sound Card – Speaker (3</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">70 . کدام ضعف انسانی باعث اختراع کامپیوتر شد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) عدم سرعت مطلوب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2) عدم دقت مطلوب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) عدم توانایی در بایگانی حجم زیاد اطلاعات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4) هر سه گزینه</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-04-17T05:31:50+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی مهارتهای کامپیوتر(ICDL) (سری سوم) http://estekhdam-bartar.ir/post/140 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اجرا می شود کدام است ؟ </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Copy<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و </span>Cut</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>21 . دستوری که بعد از<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">send to (4 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Delete (3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;paste (2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Properties (1</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>22 . کدام مورد پسوند یک فایل تصویری نیست ؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">rtf (4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;jpg (3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;gif (2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tif (1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>23 . برای استفاده از نمودار درختی از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Ctrl+ T( 4 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alt+ T( 3 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;win+E (2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Win+L (1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">24 . به بخش قابل رویت و فیزیکی یک کامپیوت .. ر. ........ .گ فته می شود .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">4) نرم افزار &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L.C.D ( 3&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) سخت افزار </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CASE ( 1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">را &nbsp;دارد ؟ </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">write CD<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و </span>DVD</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>25 . کدام وسیله قابلیت خواندن<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:18.0pt;text-align:right; direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span dir="RTL">هیچکدام</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; ( 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Combo (3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;DVD &nbsp;ROM (2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CD writer (1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">26 . برای تکثیر یک فایل از کدام دستور استفاده می کنیم؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Delete (4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Rename (3 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Copy (2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cut (1</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">در صورتی که نامش را ندانیم چه عبارتی را تایپ می کنیم؟ </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Word 16</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>27 . برای جستجوی فایلی از برنامه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">doc (4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;! .doc (3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;*.doc (2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;?* doc (1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">* ? </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">28 . برای بازیافت یک فایل از سطل زباله کدام دستور را انتخاب می کنیم؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraph" align="right" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt;margin-left:120.75pt;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-102.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">2<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 )1 یا2 </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">delete (3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cut (2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Restor e ( 1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">29</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> . کدامیک از وسایل زیر از ورودی های کامپیوتر است ؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Plotter (3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Scanner (2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mouse (1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4)1و2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">30 . هدف از ایجاد شبکه های کامپیوتری چیست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1) مبادله اطلاعات بین کامپیوترها او ستفاده اشتراکی از منابع<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">2) صرفه جویی در تعداد کامپیوترها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3) ایجاد ارتباط فیزیکی بین کامپیوترها برای اجرای برنام هها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">4) دریافت اور سال پیغام از کامپیوترهای دیگر</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-04-17T05:23:32+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری دهم) http://estekhdam-bartar.ir/post/139 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>91 .اتومبیلی مسافت بین دو شهر را در مدت 4 ساعت طی میکند. در بازگشت با سـرعت 15 کیلـومتر کنـدتر از موقع رفتن حرکت میکند و 40 دقیقه دیرتر به مقصد میرسد. فاصله بین دو شهر چند کیلومتر است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 420&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 240 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 70<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">92 .شخصی کالایی را با 20 درصد تخفیف خرید و با 20 درصد سود به مبلغ 1920 ریال فروخـت . قیمـت اصـلی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">کالا چقدر بوده است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 1980 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 2000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 1920 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 1960<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">93 .دو راننده اتومبیل با یکدیگر قرار گذاشتند که تا مسافتی در جاده بروند و به جای خود بازگردنـد اولـی موقـع رفتن با سرعت 30 و در بازگشت با سرعت متوسط 120 کیلومتر در ساعت حرکت میکرد. دومـی در رفـت و برگشت با سرعت متوسط 60 کیلومتر در ساعت حرکت میکرد. کدامیک مسابقه را برده است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) اولی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) دومی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج ) مساوی هستند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) بستگی به طول جاده دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">94 .برای نمایندگی مدرسه ای سه نفر داوطلـب شـده انـد ، مجمـوع آر ای نفـرات اول و دوم، 230 و مجمـوع آرای نفرات دوم و سوم، 280 و مجموع آرای اول و سوم، 250 است. اگـر در روز رأی گیـری 5 %از دانـش آمـوزان غایب باشند آن مدرسه چند شاگرد دارد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 360&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) &nbsp;380 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 400&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 420<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">95 .جنسی با 15 %ضرر به مبلغ 544 ریال فروخته شد قیمت خرید آن چقدر بوده است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 610 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) &nbsp;620&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 630&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د)640<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه<b> </b>4<b><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">96 .نجاری روزی یک صندلی و شاگردش در سه روز یک صندلی میسازد. اگر نجار و شـاگردش بـاهم کـار کننـد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">12 صندلی را چند روزه میسازند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 8 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 6<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">97 .محمود تمام پولش را در سه مرحله به ترتیب زیر خرج کرد. دفعه اول نصف پولش به علاوه 200 ریـال ، دفعـه دوم نصف بقیه به علاوه 200 ریال، و دفعه سوم نصف باقی مانده به علاوه 200 ریال، محمود چند ریـال پـول داشت؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 2400 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 2800&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 3200 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 3600<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">98 .علی بعد انجام کاری، اگر 4 روز دیگر کار کند نصف کار را انجام میدهد برای انجام بقیه کار چنـد روز لازم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) &nbsp;18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 12 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 36<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">99 .دریک اتاق تاریک تعدادی جوراب سیاه و سفید وجود دارد حداقل چند لنگ جوراب از اتاق بیرون بیـاوریم تـا حتماً یک جفت جوراب یک رنگ داشته باشیم؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 3 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 4 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) امکان ندارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">100 .اگر به طول اضلاع مربعی 10 %اندازه خودش افزوده گردد به مساحت مربع چند درص د اضافه میشود؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 21 %&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب ) 20 %&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ج ) 11 %&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د ) 10 %<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-04-17T05:22:01+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری نهم) http://estekhdam-bartar.ir/post/138 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>81 .قطر کره ای که بر یک مکعب محیط شده است، 4 /3 متر است. سطح مکعب کدامست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 22 متر مربع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 8 متر مربع<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) 16 متر مربع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 4 متر مربع<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">82 .تمام سطح یک مکعب 150 سانتی متر مربع است حجم این مکعب چند سانتی متر مکعب است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 150&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 125&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) نمیتوان تعیین کرد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">83 .مداد به کاغذ مثل ... است به ...<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) مداد - مداد تراش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) خیابان ـ کوچه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) کتاب </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> صفحه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) قلم مو (رنگ)-بوم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<b><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">84 .به جای علامت ((؟)) جواب درست را انتخاب کنید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;1 ، 3 ، 8 ، 19 ، ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;الف ) &nbsp;42&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب) 41&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 39<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">85 .در ادامه رشته اعداد زیر چه عددی باید نوشت؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;1 ،2 ،6 ،7 ،21 ، ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 22 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 63&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 35 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 42<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">86 . محمود در سال 1320 و حمید در سال 1325 خورشیدی متولد شده اند. اگر حمیده کوچکتر از محمود باشد:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) حمیده بزرگتر از حمید است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ب ) حمیده کوچکتر از حمید است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) حمید با حمیده هم سن است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">د ) هر سه مورد 1 ،2 ، 3 ممکن است صحیح باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">87 .شهرام از بهرام کوچکتر است. مهرام از بهرام بزرگتر است. شهرام از مهرام کوچکتر است. اگر جمله های اول و دوم درست باشد، جمله سوم:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) به طور قطع درست است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ب ) به طور قطع نادرست است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) ممکن است درست نباشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">د ) ممکن نیست درست باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">88 .در یک مرکز آموزش شبانه روزی در سال اول آغاز به کار 16 نفـر و هـر سـال دو برابـر سـال قبـل داوطلـب پذیرفته شده است. در سال ششم چند داوطلب در این مرکز پذیرفته شده است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 96 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 512&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د)112<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">89 .از 70 نفر دانشجوی پسر و 50 نفر دانشـجوی دختـر، 40 درصـد از دختـران و 50 درصـد از پسـران در یـک مسابقه علمی شرکت کردهاند. تقریباً چند درصد از دانشجویان در این مسابقه شرکت کرده اند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 40 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 42&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 45 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 46<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">90 . اگر طول یک مستطیل 20 درصد افزایش و عرض آن 20 درصد کاهش یابد، مساحت مستطیل :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 20 درصد افزایش مییابد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ب ) 40 درصد کاهش مییابد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) تغییر نمیکند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">د ) 4 درصد کاهش مییابد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-04-17T05:19:27+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری هشتم) http://estekhdam-bartar.ir/post/137 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>72 .رابطه چرتکه با کامپیوتر مثل رابطۀ .... . است با...<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) شمشیر ـ بمب اتمی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) پیه سوز ـ چراغ برق<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) نقاشی ـ فیلم برداری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) گاری ـ اتومبیل<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">73 .در ادامه رشته زیر چه عددی باید نوشت؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;8 ، 4 ، 12 ، 6 ، 18، 9 ، .؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 27 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 24<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">74 .کدام واژه با سه واژة دیگر تفاوت بسیار دارد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) نهادن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) گزاردن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) گذاشتن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) سپار<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">75 .دگمه به زیپ ، مثل :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) نخ است به سوزن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) لباس است به پارچه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) روغن نباتی است به کره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) ویتامین است به بهداشت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">76 .لباس به کمد مثل ... . است به ....<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) پا ـ قالی &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) بازیگر ـ سناریو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) جوهر ـ قلم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) واکس ـ کفش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">77 .به 150 لیتر الکل 80 درجه چند لیتر آب خالص افزوده شود، تا الکل 60 درجه بدست آید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 50 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 45&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 55 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 60<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">78 .قطر خارجی یک لوله 84 /2 سانتیمتر و قطر داخلی آن 94 /1 سانتیمتر است. ضخامت لوله برابر است با :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 5 /4 میلی متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 9 میلی متر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) 45 /0 میلی متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 9 /0 میلی متر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">79 .از ترکیب رقمهای 3 ،5 ، 9 چند عدد سه رقمی میتوان نوشت که در هیچ کدام از آنهـا رقـم تکـراری وجـود نداشته باشد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 3 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) &nbsp;4 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 6 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 8<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">80 .در ادامۀ رشته زیر چه عددی باید نوشت؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;8 ، 11 ، 20 ، 47 ،؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 128 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 74 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 56 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 50<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-04-17T05:17:23+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری هفتم) http://estekhdam-bartar.ir/post/136 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>61 . یک قطعه طناب 23 متری را به چند طریق میتوان به طنابهایی به اندازه های 2 متر و 7 متر تقسیم کرد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 1 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د )4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">62 . یک ترازو هر کیلوگرم را 1040 گرم نشان میدهد وزن فرهاد با این ترازو، 54 کیلو و 80 گرم می با شد. وزن<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">فرهاد کدام است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 54 کیلو و 40 گرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 50 کیلو و 200 گرم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) 52 کیلوگرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 50 کیلوگرم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">63 . زاویه بین دو عقربه ساعت در ساعت سه و چهل دقیقه کدام است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 150 درجه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 140 درجه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) 130 درجه &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 125 درجه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">64 .چند عدد بین 50 و 95 وجود دارد که بر 6 و 9 قابل قسمت است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">65 .به یک نوع کالا نسبت به هشتاد درصد قیمت آن صد و بیست درصد سود بازرگانی تعلـق مـی گیـرد . افـزایش قیمت با محاسبۀ سود بازرگانی چند درصد است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 96 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 76 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 196 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 176<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">66 .معدل نمرة امتحان یک درس چند نفر دانش آموز 14 و مجموع نمره های آنها 210 مـی باشـد . تعـ داد دانـش آموزان چند نفر است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 30 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) هیچ کدام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">67 .نسبت سن یک برادر و خواهر که هر دو دانش آموز دبیرستان میباشند، 6 بـه 5 اسـت . حـداقل سـن خـواهر کدام است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 5 سال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 10 سال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 15 سال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 20 سال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">68 .کدامیک از واژه های زیر با بقیه متفاوت است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) اصرار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) ابزار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) ابراز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) امرار<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">69 .حداقل تعداد مربعهایی که میتوان در یک مستطیل به طول 60 و به عرض 18 قرار داد تا سطح مسـتطیل را<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بپوشاند، چند عدد است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) &nbsp;60 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 120 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 20<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">70 .رابطه ستون با سقف مانند رابطۀ :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) تیر آهن است با سیمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) درخت است با ریشه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) دیرك است با چادر &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) بدن است با پا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">71 .کدامیک از پاسخها را باید حذف کرد تا سه پاسخ دیگر از جهتی در یک طبقه قرار گیرند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) بینا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) جویا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) شنوا &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) گویا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-04-17T05:13:59+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری ششم) http://estekhdam-bartar.ir/post/135 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>51 .دو برابر و نیم پول حامد 12 ریال کمتر از 4 برابر آن است. حامد چند سکه 2 ریالی دارد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) &nbsp;8 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 4 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) هیچکدام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">52 .مجموع 3 عدد متوالی 27 است. کدامیک از آنها بر 3 قابل قسمت است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) عدد بزرگتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) عدد کوچک<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) عدد میانه &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) هر سه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">53 .دو تخفیف متوالی یک کالا 10 درصد و 15 درصد میباشد. درصد تخفیف کدامست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 25 درصد &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 5/23 درصد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) 24 درصد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) هیچ کدام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">54 .اگر در یک دایره به شعاع 10 سانتی متر، 3 سانتی متر به شعاع افزوده شده باشند، چند درصد بـه مسـاحتش افزوده میشود؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 9 درصد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 69 درصد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 51 درصد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 31 درصد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">55 .اگر روز دوم یک ماه سه شنبه باشد کدام روزهای دیگر دهه سوم این ماه سه شنبه خواهند بود؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) بیست و دوم و بیست و نهم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) بیست و یکم و بیست و هشتم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) بیست و سوم و سیام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) بیست و دوم و سیام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">56 .سن پدری 4 سال قبل، از 4 برابر سن فرزندش 2 سال بیشتر بوده است. 6 سال بعد چـه رابطـه ای بـین سـن پدر و فرزند وجود دارد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) سن پدر چهار برابر سن پسر است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ب ) سن پدر از چهار برابر سن پسر کمتر است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) سن پدر از چهار برابر سن پسر بیشتر است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">د ) نمیتوان ت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<b><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">57 .ساعتی که در ساعت 8 و 24 دقیقه وقت را درست نشان میدهد، هر سـاعت 2 دقیقـه جلـو مـی رود. پـس از گذشت 5 ساعت و 18 دقیقه چه ساعتی است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 1 و 52 دقیقه و 36 ثانیه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ب ) 13 و 42 دقیقه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) 1 و 42 دقیقه یا 13 و 42 دقیقه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">د ) 1 و 52 دقیقه و 36 ثانیه یا 13 و 52 دقیقه و 36 ثانیه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">58 .قیمت سه نوع کاغذ به نسبت عددهای 7 ، 5 ، 2 میباشد. اگر قیمت هیچ کدام از بستهها از 300 ریال کمتـر<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">نباشد، حداقل قیمت بستههای کاغذ مرغوبتر چند ریال است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 1050ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 300ریال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) 750ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 600 ریال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">59 . با رقمهای سه و شش و صفر چند عدد فرد سه رقمی میتوان نوشت؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) &nbsp;2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 3 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<b> </b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">60 . اگر 2 مرغ در 5 /1 روز 2 تخم بکنند، 12 مرغ در 12 روز چند تخم میکنند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 96 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 144 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 48<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-04-17T05:10:12+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری پنجم) http://estekhdam-bartar.ir/post/134 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>41 .در ادامه این رشته چه عددی باید نوشت؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;91، 86، 76، 61 ،.؟..<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) &nbsp;46 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 41 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 51 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 36<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">42 .سی درصد کارمندان یک شرکت اتومبیل پیکان و 25 درصد اتومبیل فورد دارند و 48 درصد اتومبیـل پیکـان و فورد ندارند چند درصد از کارمندان هر دو نوع اتومبیل پیکان و فورد دارند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) هیچ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) &nbsp;&nbsp;3 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 45&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 52<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">43 .منبع </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">A </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>780</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">لیتر آب بیشتر از منبع </span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">B</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">دارد. به وسیله یک مجرا 120 لیتر آب منبع </span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">A</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">وارد منبع </span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">B</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">میشود<o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">منبع </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">A</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">چند لیتر آب بیشتر از منبع </span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">B</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">دارد؟<o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 660 لیتر &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 540 لیتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 900 لیتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)720 لیتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه<b>2<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">44 .ارزش یک رادیوی کوچک 720 ریال است. این رادیو به چه قیمتی فروخته شـود تـا 20 %قیمـت فـروش آن<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">سود باشد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 900 ریال &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 864 ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 920 ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 865 ریال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">45 .قیمت یک دوربین عکاسی 570 تومان است. این مبلغ 5 درصد از قیمت خرید آن کمتـر اسـت . مبلـغ خریـد چند تومان است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 600 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 575 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 585 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 595 تومان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">46 .اگر شعاع دایره ای بیست درصد افزایش یابد مساحت دایره چند درصد افزوده میشود؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 4 درصد &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 20 درصد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 44 درصد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 56 درصد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">47 .در یک مدرسه عالی 18 درصد دانشجویان ایرانی و 5 درصد دانشجویان ایرانی ، تهرانی میباشند . چنـد درصـد دانشجویان ، تهرانی میباشند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 9 /0 درصد &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 5 درصد &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 23 درصد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 13 درصد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">48 .قطر کره ای که بر یک مکعب محیط شده است ، 4 /3 متر است . سطح مکعب کدام است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 24 متر مربع &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 8 متر مربع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 16 متر مربع &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 4 متر مربع<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">49 .چند عدد کوچکتر از 60 وجود دارد که بر 4 و 6 قابل قسمت باشند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 4 عدد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 5 عدد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 3 عدد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 2 عدد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">50 .دو ثلث یک عدد از سه ربع آن بیشتر است، آن عدد:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) مثبت است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) منفی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) کسری است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) وجود ندارد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-04-17T05:05:56+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی هوش(سری چهارم) http://estekhdam-bartar.ir/post/133 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>31 .اگر مجموع چهار عدد مثبت متوالی 26 باشد، حاصلضرب آنها چقدر است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 210 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 840 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 1680<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">32 .مجموع چهار عدد 3 رقمی برابر 464 میباشد. بزرگترین عدد کدام است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 164 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) &nbsp;&nbsp;&nbsp;264 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 146&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 116<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">33 .اگر 3 مرغ در 3 روز 3 دانه تخم بگذارند 9 مرغ در مدت 9 روز چند دانه تخم میگذارند؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 36 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 27<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">34 .میانگین اولین پانزده عدد درست مثبت کدام است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 8 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 75 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ج ) 16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) هیچ کدام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">35 .در ادامه رشته اعداد زیر چه عددی باید نوشت؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35،41،41،48،48،56،56و؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 65 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 64&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 62&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 61<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">36 .در ادامه رشته اعداد زیر چه عددی باید نوشت؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;3 ، 6 ، 18 ، 72،؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 144 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) &nbsp;216&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 360 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;د ) 288<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">37. یک بشکه پر از بنزین است. نصف آن خالی میشود. چند درصد گنجایش شبکه بنزین ندارد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 6/66 درصد &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب ) 3/33 درصد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) 50 درصد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) هیچ کدام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">38 .یک یارد تقریباً 44/91 درصد یک متر است. صد متر تقریباً چند یارد است؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 105&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د)110<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">39 .اگر قیمت یک اتومبیل با 3 درصد مخارج فروش 27295 تومان باشد ، مبلغ مخارج فروش کدامست؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 795 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 1295 تومان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ج ) 9/818 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) هیچ کدام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">40. یک ظرف در مدت یک ساعت پر میشود بقیه ظرف در مدت چند دقیقه پر خواهد شد؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الف ) 56 دقیقه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب ) 80 دقیقه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ج ) 75 دقیقه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;د ) 105 دقیقه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پاسخ کارشناس استخدام برتر:گزینه2<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-01-18T12:25:45+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش ( روانشناسی تربیتی - روش ها و فنون تدریس - سنجش و ارزیابی - تعلیم و تربیت - تکنولوژی آموزش ) http://estekhdam-bartar.ir/post/132 <a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=3918&amp;pid=1650"> <img src="http://mihanhamkar.com/images/product/product-1436610174102542013659854587.jpg" alt="بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش" style="width: 70px; height: 100px;"></a> <div><br></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><span style="line-height: 25px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">- نام محصول:&nbsp;</span><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش</span></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right; line-height: 21.6667px;"><font color="#cc3333"><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/d-amo9898.pdf" title="" target="_blank" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none;">جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید</a></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><div><div style="line-height: 21.6667px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><b>- مواد امتحانی موجود در این بسته:</b></span></font></div><div style="line-height: 21.6667px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" color="#ff0000"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">شامل بسته سوالات عمومی سالهای قبل و سوالات دروس تخصصی (همراه با پاسخنامه)</span></font></div><div style="line-height: 21.6667px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><b>الف:</b>&nbsp;سوالات تخصصی موجود در این بسته:</span></font></div><div><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">۲۰۰ نمونه سوال روانشناسی تربیتی&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></font></div><div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;">۲۰۰ نمونه سوال روش ها و فنون تدریس&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;">۲۰۰ نمونه سوال سنجش و ارزیابی&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;">۲۰۰ نمونه سوال تعلیم و تربیت&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;">۲۰۰ نمونه سوال تکنولوژی آموزش&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6667px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><b>ب:</b>&nbsp;مجموعه اول سوالات عمومی موجود در این بسته:</span></font></div><div style="line-height: 21.6667px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><div style="line-height: 21.6667px;">تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ٨۴ و ٨۶ و ٨٩&nbsp;</div><div style="line-height: 21.6667px;">٣ دفترچه سوال عمومی (۶٠ سوال سال ٨۴ / ۶٠ سوال سال ٨۶ / ١٠٠ سوال سال ٨٩)&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه هر سه دفترچه)</font></div><div style="line-height: 21.6667px;">تعداد مجموع سوالات: ٢٢٠</div></span></font></div><div style="line-height: 21.6667px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><b>ج:</b>&nbsp;مجموعه دوم سوالات عمومی موجود در این بسته:</span></div><div style="line-height: 21.6667px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;">400 نمونه سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی 100تایی&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6667px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">300 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی/سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی 100تایی&nbsp;</span></font><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6667px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">400 نمونه سوال اطلاعات سیاسی، اجتمامی و مبانی قانونی/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی 100تایی&nbsp;</span></font><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6667px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;">240 نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی/سوالات استاندارد و پر تکرار در دو بسته ی 100تایی&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6667px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">300 نمونه سوال زبان انگلیسی/سوالات استاندارد و پر تکرار&nbsp;</span></font><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6667px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">400 نمونه سوال معارف اسلامی/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی 100تایی&nbsp;</span></font><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div><div style="line-height: 21.6667px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">300 نمونه سوال ریاضیات و آمار مقدماتی/سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی 100تایی&nbsp;</span></font><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></span></div></div><div style="line-height: 25px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;"><font color="#ff0000">+&nbsp;</font>تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.</div><div style="line-height: 25px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;"><br></div><div style="line-height: 21.6667px;"><div><div><b>- آیا جهت خرید این محصول دو دل هستید! در باره ی این محصول بیشتر بدانید:</b></div><div><div>مزیت منحصر به فرد این فایل: اکثر سایت هایی که در زمینه ی فروش محصولات استخدامی مشغول به فعالیت هستند با کپی کردن یک سری نمونه سوالات مشابه و تکراری اقدام به عرضه می نمایند، در نتیجه اکثر سوالات موجود علاوه بر تکراری بودن، خاصیت اختصاصی و بروز بودن خود را از دست داده و به صورت کلی فاقد کیفیت های لازم هستند.</div><div>بسته ی عرضه شده در "میهن همکار" با صرف وقت و هزینه توسط گروه نویسندگان متخصص و حاذق "میهن همکار" تهیه و ثبت شده است.&nbsp;</div><div>مزیت های ویژه ی این بسته:</div><div>1- حاوی سوالات استاندارد و ثبت شده</div><div>2- حاوی سوالات غیر تکراری در سایت های مشابه</div><div>3- حاوی سوالات جدید</div><div>4- حاوی سوالات پرتکرار</div><div>5- کنترل چندین باره و دقت در حداقل کردن خطای انسانی در طراحی سوالات</div><div>6- تمامی سوالات دارای تیک پاسخ صحیح در کنار گزینه ی صحیح می باشند</div><div>7- استفاده از عین نمونه سوالات سالهای قبل آموزش و پرورش</div><div>اکنون جهت حصول اطمینان و سنجیدن آنچه که به عنوان مزیت این بسته خدمت شما عرض کردیم میتوانید بخش کوچکی از محصول را به صورت رایگان دانلود کرده و در صورت رضایت اقدام به خرید مجموعه کامل نمونه سوالات ذکر شده نمایید.</div></div></div><div><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/d-amo9898.pdf" title="" target="_blank" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none; line-height: 21.6667px;">جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید</a></div><div><div>کیفیت کار ما، اعتبار ماست! مجموعه ی کامل نمونه سوالات همراه با پاسخنامه ی آنها آماده ی خرید می باشد.</div><div>___</div><div><font color="#ff0000">توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.</font></div></div></div></div><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=3918&amp;pid=1650" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none;"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><p style="margin: 0px 0px 10px;"></p><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=3918&amp;pid=1650" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none;">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a></center></div> text/html 2019-01-17T18:44:13+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی اصل سوالات استخدامی بانکها http://estekhdam-bartar.ir/post/131 <br><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><span style="line-height: 25px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">- نام محصول:&nbsp;</span><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;">بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی بانک ها</span></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><div><div style="line-height: 21.6667px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><b>- مواد امتحانی موجود در این بسته:</b></span></font></div><div style="line-height: 21.6667px;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><b><br></b></span></font></div><div style="line-height: 21.6667px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000"><b>مجموعه سوالات دروس تخصصی</b></font></span></div><div style="line-height: 21.6667px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><div style="line-height: 21.6667px;">90 نمونه سوال زبان های برنامه نویسی&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></div><div style="line-height: 21.6667px;">120 نمونه سوال اقتصاد&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></div><div style="line-height: 21.6667px;">95 نمونه سوال حسابرسی<font color="#cc0000">&nbsp;(همراه با پاسخنامه)</font></div><div style="line-height: 21.6667px;">90 نمونه سوال حسابداری&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></div><div style="line-height: 21.6667px;">75 نمونه سوال مدیریت مالی&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></div><div style="line-height: 21.6667px;">75 نمونه سوال سیستم عامل<font color="#cc0000">&nbsp;(همراه با پاسخنامه)</font></div><div style="line-height: 21.6667px;">90 نمونه سوال شبکه های کامپیوتری&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></div><div style="line-height: 21.6667px;">115 نمونه سوال پول و بانکداری<font color="#cc0000">&nbsp;(همراه با پاسخنامه)</font></div><div style="line-height: 21.6667px;">75 نمونه سوال ساختمان داده&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></div><div style="line-height: 21.6667px;">40 نمونه سوال تئوری مدیریت&nbsp;<font color="#cc0000">(همراه با پاسخنامه)</font></div><div style="line-height: 21.6667px;"><span style="line-height: 21.6667px;">60 نمونه سوال&nbsp;</span><span style="font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; line-height: 21.6667px;">تحقیق در عملیات&nbsp;</span><font color="#cc0000" style="line-height: 21.6667px;">(همراه با پاسخنامه)</font></div><div style="line-height: 21.6667px;"><span style="line-height: 21.6667px;">85 نمونه سوال&nbsp;</span><span style="font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; line-height: 21.6667px;">اقتصاد مهندسی</span><span style="line-height: 21.6667px;">&nbsp;</span><font color="#cc0000" style="line-height: 21.6667px;">(همراه با پاسخنامه)</font></div><div style="line-height: 21.6667px;"><span style="line-height: 21.6667px;">60 نمونه سوال&nbsp;</span><span style="font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; line-height: 21.6667px;">تئوری احتمال مهندسی&nbsp;</span><font color="#cc0000" style="line-height: 21.6667px;">(همراه با پاسخنامه)</font></div></span></div><div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21.6667px;"><b style="line-height: 25px;"><font color="#cc0000">مجموعه دفترچه سوالات استخدامی بانک ها</font></b></div><div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><div style="line-height: 21.6667px;">دفترچه بانک سپه سال 87 مقطع دیپلم<font color="#cc0000">&nbsp;<span style="line-height: 25px;">(90 سوال با پاسخنامه)</span></font></div><div style="line-height: 21.6667px;"><span style="line-height: 21.6667px;">دفترچه بانک سپه سال 87 مقطع کارشناسی<font color="#cc0000">&nbsp;</font></span><span style="line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(90 سوال با پاسخنامه)</font></span></div></span><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21.6667px;"><span style="line-height: 21.6667px;">دفترچه سوالات دروس عمومی و حسابداری بانک تجارت سال 86 مقطع&nbsp;</span><span style="line-height: 21.6667px;">فوق دیپلم&nbsp;</span><font color="#cc0000"><span style="line-height: 21.6667px;">&nbsp;</span><span style="line-height: 25px;">(140 سوال با پاسخنامه)</span></font></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21.6667px;"><span style="line-height: 21.6667px;">دفترچه سوالات دروس عمومی و مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت سال 86 مقطع&nbsp;</span><span style="line-height: 21.6667px;">لیسانس</span><span style="line-height: 21.6667px;">&nbsp;</span><span style="line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(140 سوال با پاسخنامه)</font></span></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21.6667px;"><span style="line-height: 21.6667px;">دفترچه سوالات دروس عمومی و&nbsp;</span><span style="line-height: 21.6667px;">مجموعه مدیریت (مدیریت بازرگانی، بانکداری، صنعتی، دولتی و مالی)</span><span style="line-height: 21.6667px;">&nbsp;بانک تجارت سال 86 مقطع&nbsp;</span><span style="line-height: 21.6667px;">فوق دیپلم&nbsp;</span><font color="#cc0000"><span style="line-height: 21.6667px;">&nbsp;</span><span style="line-height: 25px;">(140 سوال با پاسخنامه)</span></font></div><div><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21.6667px;">دفترچه سوالات دروس عمومی بانک تجارت سال 86 مقطع&nbsp;</span><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6667px;">فوق دیپلم و لیسانس&nbsp;</span></font><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(140 سوال با پاسخنامه)</font></span></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21.6667px;"><span style="line-height: 21.6667px;">دفترچه سوالات دروس</span><span style="line-height: 21.6667px;">&nbsp;عمومی و مدریت ، علوم اقتصادی ، علوم بانکی و بانکداری&nbsp;</span><span style="line-height: 21.6667px;">بانک کشاورزی سال 92 مقطع&nbsp;</span><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6667px;">فوق دیپلم و لیسانس&nbsp;</span></font><span style="line-height: 25px;"><font color="#cc0000">(150 سوال بدون پاسخنامه)</font></span></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21.6667px;"><span style="line-height: 21.6667px;">دفترچه سوالات دروس</span><span style="line-height: 21.6667px;">&nbsp;عمومی&nbsp;</span><span style="line-height: 21.6667px;">بانک ملت</span><span style="line-height: 21.6667px;">(ادوار گذشته)</span><span style="line-height: 21.6667px;">&nbsp; مقطع</span><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" style="font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><span style="font-size: 12px; line-height: 21.6667px;">&nbsp;لیسانس&nbsp;</span></font><font color="#cc0000"><span style="line-height: 25px;">(105 سوال&nbsp;</span><span style="line-height: 25px;">با پاسخنامه</span><span style="line-height: 25px;">)</span></font></div></div></div><div><div style="line-height: 25px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;"><font color="#ff0000">+&nbsp;</font>تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.</div></div></div><div style="line-height: 21.6667px;"><div><div><b>- آیا جهت خرید این محصول دو دل هستید! در باره ی این محصول بیشتر بدانید:</b></div><div><div>مزیت منحصر به فرد این فایل: اکثر سایت هایی که در زمینه ی فروش محصولات استخدامی مشغول به فعالیت هستند با کپی کردن یک سری نمونه سوالات مشابه و تکراری اقدام به عرضه می نمایند، در نتیجه اکثر سوالات موجود علاوه بر تکراری بودن، خاصیت اختصاصی و بروز بودن خود را از دست داده و به صورت کلی فاقد کیفیت های لازم هستند.</div><div>بسته ی عرضه شده در "میهن همکار" با صرف وقت و هزینه توسط گروه نویسندگان متخصص و حاذق "میهن همکار" تهیه و ثبت شده است.&nbsp;</div><div>مزیت های ویژه ی این بسته:</div><div>1- حاوی سوالات استاندارد و ثبت شده</div><div>2- حاوی سوالات غیر تکراری در سایت های مشابه</div><div>3- حاوی سوالات جدید</div><div>4- حاوی سوالات پرتکرار</div><div>5- کنترل چندین باره و دقت در حداقل کردن خطای انسانی در طراحی سوالات</div></div></div><div><div>___</div><div><font color="#ff0000">توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.</font></div></div></div></div><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=3918&amp;pid=1663" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none;"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><p style="margin: 0px 0px 10px;"></p><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=3918&amp;pid=1663" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none;">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center></div><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=3918&amp;pid=1141"> <img src="http://mihanhamkar.com/images/product/product-1404248550sepah.jpg" alt="نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه" style="width: 70px; height: 100px;"></a><div><br></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">- نام محصول: نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">- وضعیت پاسخنامه: تمامی سوالات دارای پاسخنامه هستند</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">- تعداد کل سوالات : 810 سوال همرا با پاسخنامه</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/Pages-from-sepah-demo.pdf" title="همکاری در فروش فایل - سوالات استخدامی بانک سپه" target="_blank" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none;">جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید</a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><span style="line-height: 1.5;">فایل های موجود در این بسته:</span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">-دفترچه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه همراه با پاسخنامه(مقطع کارشناسی و بالاتر)</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">-دفترچه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه همراه با پاسخنامه(مقطع دیپلم)</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">- 600 سوال گردآوری شده از آزمون استخدامی بانکها، مطابق با دروس اعلام شده بانک سپه</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">جزئیات موارد ذکر شده در این 3 بسته:</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><b>دفترچه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع کارشناسی و بالاتر):</b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">15 سوال احکام و بینش اسلامی (همراه با پاسخنامه)</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">15 سوال مهارت‌های 1و2و7 ICDL (همراه با پاسخنامه)</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">15 سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">15 سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">30 سوال استعداد (همراه با پاسخنامه)</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><div><b>دفترچه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع دیپلم):</b></div><div>15 سوال احکام و بینش اسلامی (همراه با پاسخنامه)</div><div>15 سوال مهارت‌های 1و2و7 ICDL (همراه با پاسخنامه)</div><div>15 سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)</div><div>15 سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)</div><div>30 سوال استعداد (همراه با پاسخنامه)</div><div><b>مجموعه نمونه سوالات گردآوری شده از آزمون استخدامی بانکها</b></div><div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;">100 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;">100 نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه)</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;">100 نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه)</div></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;">100 نمونه سوال فن آوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;">100 نمونه سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;">100 نمونه سوال اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی (همراه با پاسخنامه)</div><div><br></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><font color="#cc0000">+</font>&nbsp;تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><b>-آیا جهت خرید این محصول دو دل هستید! در باره ی این محصول بیشتر بدانید:</b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">مزیت منحصر به فرد این فایل: اکثر سایت هایی که در زمینه ی فروش محصولات استخدامی مشغول به فعالیت هستند با کپی کردن یک سری نمونه سوالات مشابه و تکراری اقدام به عرضه می نمایند، در نتیجه اکثر سوالات موجود علاوه بر تکراری بودن، خاصیت اختصاصی و بروز بودن خود را از دست داده و به صورت کلی فاقد کیفیت های لازم هستند.</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">بسته ی عرضه شده در "میهن همکار" با صرف وقت و هزینه توسط گروه نویسندگان متخصص و حاذق "میهن همکار" تهیه و ثبت شده است و شامل عین نمونه سوالات استخدامی بانک سپه در سال 1387 میباشد.</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">مزیت های ویژه ی این بسته:</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">1- حاوی عین نمونه سوالات مربوط &nbsp;به سال 1387 بانک سپه</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">2- حاوی سوالات استاندارد و ثبت شده</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">3- حاوی سوالات غیر تکراری در سایت های مشابه</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">4- حاوی سوالات پرتکرار</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">5- کنترل چندین باره و دقت در حداقل کردن خطای انسانی در تایپ و طراحی سوالات</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">اکنون جهت حصول اطمینان و سنجیدن آنچه که به عنوان مزیت این بسته خدمت شما عرض کردیم میتوانید بخش کوچکی از محصول را به صورت رایگان دانلود کرده و در صورت رضایت اقدام به خرید مجموعه کامل نمونه سوالات ذکر شده نمایید.</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><a href="http://up.mihanhamkar.com/uploads/Pages-from-sepah-demo.pdf" title="همکاری در فروش فایل میهن هکار - سوالات استخدامی بانک سپه" target="_blank" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none;">جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید</a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">کیفیت کار ما، اعتبار ماست! مجموعه ی کامل نمونه سوالات همراه با پاسخنامه ی آنها آماده ی خرید می باشد.</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">___</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><font color="#cc0000">توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.</font></div><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=3918&amp;pid=1141" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none;"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><p style="margin: 0px 0px 10px;"></p><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=3918&amp;pid=1141" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none;">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center></div><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=3918&amp;pid=1"> <img src="http://mihanhamkar.com/images/product/product-employment-bank52.jpg" alt="دفترچه سوالات استخدامی عمومی بانک تجارت" style="width: 70px; height: 100px;"></a><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">- مقطع: فوق دیپلم و لیسانس</span><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;">- تاریخ آزمون: 1386/5/19<br><div>- مواد امتحانی:&nbsp;</div><div>15 سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)</div><div>15 سوال معارف اسلامی&nbsp;<span \\\\\\\"\"="\" \""="" \\\\\\\\\\\"line-height:\\\\\\\"\\\"="\" \\\""="" \\\"\"="\" 1.5;\\\\\\\\\\\\\\\"="\" \\\\\\\"\\\"="\">(همراه با پاسخنامه)</span></div><div>15 سوال ریاضی و آمار&nbsp;<span \\\\\\\"\"="\" \""="" \\\\\\\\\\\"line-height:\\\\\\\"\\\"="\" \\\""="" \\\"\"="\" 1.5;\\\\\\\\\\\\\\\"="\" \\\\\\\"\\\"="\">(همراه با پاسخنامه)</span></div><div>15 سوال کامپیوتر و ICDL&nbsp;<span \\\\\\\"\"="\" \""="" \\\\\\\\\\\"line-height:\\\\\\\"\\\"="\" \\\""="" \\\"\"="\" 1.5;\\\\\\\\\\\\\\\"="\" \\\\\\\"\\\"="\">(همراه با پاسخنامه)</span></div><div>15 سوال معلومات عمومی و هوش&nbsp;<span \\\\\\\"\"="\" \""="" \\\\\\\\\\\"line-height:\\\\\\\"\\\"="\" \\\""="" \\\"\"="\" 1.5;\\\\\\\\\\\\\\\"="\" \\\\\\\"\\\"="\">(همراه با پاسخنامه)</span></div><div>15 سوال زبان انگلیسی&nbsp;<span \\\\\\\"\"="\" \""="" \\\\\\\\\\\"line-height:\\\\\\\"\\\"="\" \\\""="" \\\"\"="\" 1.5;\\\\\\\\\\\\\\\"="\" \\\\\\\"\\\"="\">(همراه با پاسخنامه)</span></div></div><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=3918&amp;pid=1" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none;"><img src="http://up.mihanhamkar.com/uploads/download-mihanhamkar-com.gif" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></a><br><p style="margin: 0px 0px 10px;"></p><a href="http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=3918&amp;pid=1" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none;">جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید</a></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center><center style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 13px;"><br></center></div> text/html 2019-01-17T17:20:55+01:00 estekhdam-bartar.ir نویسنده اصلی قابل توجه خریداران گرامی ( نحوه پشتیبانی محصولات سایت دنیای نمونه سوالات استخدامی) http://estekhdam-bartar.ir/post/129 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8349254626/irendaya161.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/127/atrty/1547745502/avrvy/1804003//key/www.estekhdam-bartar.com" alt="">این سایت بنا به تقاضای زیاد شما کاربران عزیز جهت تهیه نمونه سوالات سالهای گذشته ارگانی که می خواهید در آزمون آن شرکت کنید و یا در آن آزمون دارید جهت کمک به تضمین قبولی شما در آن ارگان مربوطه&nbsp; ایجاد شده است لذا&nbsp; این سایت&nbsp; صرفا نقش معرف سوالات&nbsp; و گروه نویسندگان معتبر&nbsp; را دارد و لذا برای پیگیری سفارشات خود و خریدهای ناموفق خود و حتی سوال در مورد محتوای فایل خریداری شده&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;">در صورتی که پس از&nbsp; کلیک بر روی قسمت دانلود&nbsp; به سایت</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;</span><span style="background: transparent; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; padding: 0px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; vertical-align: baseline; border: 0px;">میهن همکار&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;">منتقل شدید و اقدام به خرید نمودید ،</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;">باید از طریق&nbsp; اطلاعات تماس ذیل&nbsp; جهت پیگیری خرید و برقراری&nbsp; ارتباط با پشتیبانی سایت اقدام نمایید :</span></div><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px;">– تلفن ثابت : ۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)</p><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px;">موبایل :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;09358517971</p><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px;">– آدرس ایمیل: info@mihanhamkar.com</p><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106);"><a href="http://mihanhamkar.com/public/bazaryab/ticket/ticket_manager.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 151, 189); transition: color 300ms ease 0s;">تیکت های من</a></p><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106);"><a href="http://mihanhamkar.com/my_sell.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 151, 189); transition: color 300ms ease 0s;">خریدهای من</a></p><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106);"><a href="http://mihanhamkar.com/contact.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 151, 189); transition: color 300ms ease 0s;">تماس با ما</a></p><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(99, 101, 106);"><br></p><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px;">ولی اگر پس از کلیک روی محصول به سایت استخدام برتر منتقل شدید و از سایت استخدام برتر خرید نمودید از طریق اطلاعات تماس با ما (شماره پیامک - اینستاگرام و ایمیل ) سایت استخدام برتر اقدام نمایید.</p><p style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 0px 0px 10px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; vertical-align: baseline; border: 0px;"><br></p>